Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Mustafa Kemal ATATÜRK

 
Eski23-12-2005, 03:22   #1
Sargeras_BS
 
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet) - Sargeras_BS
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

Kronolojik Sırayla Hayatı

1881 - Atatürk'ün doğumu

1893 - Askeri rüştiyeye öğrenci oluşu

1899 - Harbiye'ye geçişi

1902 - Erkan-ı Harbiye'ye girişi

1906 - Üç dört arkadaşıyla Şam'da gizli olarak "Vatan ve Hürriyet" adındaki cemiyeti kurması ve aynı yılda Selanik'e geçerek aynı cemiyetin şubesini açması

1907 - Askeri rütbesi kolağası oluşu ve yine aynı yıl içinde görevinin Makedonya'daki 3. Orduya nakli, Cemiyetinin Merkezi Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmesi

23 Temmuz 1908 - Yukarıdaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Meşrutiyetin, padişah Abdulhamit'e kabul ve ilan ettirilmesi

13 Nisan 1909 - İstibdat taraftarlarının yeni rejime karşı ayaklanmaları Rumeli'den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşkanlığına deruhte etmesi ve bu ayaklanma da önemli bastırıcı rol oynaması


1911 - Trablusgarb savaşına iştirak etmesi ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmaylığını üzerine alması. Bu arada rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesi
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

24 Ekim 1912 - Balkan Savaşının başlaması üzerine İstanbul'a dönmesi ve Bolayır'da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilmesi

27 Ekim 1913 - Sofya Ataşelikleri görevlerinin uhdesinde toplanması bu arada rütbesinin yarbaylığa yükselmesi

2 Şubat 1915 - Tekirdağ'da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayini. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir

1 Haziran 1915 - Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseldi

1 Nisan 1916 - Çanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır'daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken de rütbesi generalliğe yükseltildi

6-7 Ağustos 1916 - Rusların Diyarbakır istikametindeki taarruzlarını kırarak Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtardı. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.

31 Ekim 1918 - Mondros Mütarekesini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Başkomutanlığını devir alması.

16 Mayıs 1919 - Acı mütareke günlerinin bir kısmını çok üzgün olarak geçirdiği İstanbul'dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla geçti.

19 Mayıs 1919 - Kurtuluş Savaşının başlangıç noktası olan Samsun'a çıkmaları.

21 Mayıs 1919 - Erzurum'daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas etmesi


23 Mayıs 1919 - Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile temas etmesi

28 Mayıs 1919 - Türk Milletini işgallere protesto için mitingler yapmaya davet etmesi

3 Haziran 1919 - Doğu vilayetlerinde bir Ermeni Hükümetinin kurulması ve İngiliz himayesi fikirlerine muarız olduğunu beyan etmesi
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

21 Haziran 1919 - Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlaması
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

8-9 Temmuz 1919 - Erzurum'dan askeri görev ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul Hükümetine bildirmesi

23 Temmuz 1919 - Başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan etmesi.

4 Eylül 1919 - Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkanını sağlaması

11 Eylül 1919 - Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilmesi

15 Eylül 1919 - Temsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edildi

7 Aralık 1920 - Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya yerleşmesi ve bu şehri milli harekatın merkezi yapması

23 Nisan 1920 - Ankara'da Büyük Millet Meclisinin törenle açılması ve bu meclise başkan seçilmesi

20 Ocak 1920 - "Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir" idare usulü halkın mukadderatını bilfiil elinde tutulması esasına dayanır, kayıtlarını taşıyan ilk demokratik Anayasayı Meclise kabul ettirmesi.


5 Ağustos 1921 - İlerleyen Yunan Taarruzu karşısında T.B.M.M. O'na Başkumandanlık görevini verdi.

19 Eylül 1921 - Sakarya Zaferinden altı gün sonra T.B.M. Meclisinin çıkardığı bir kanunla Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.

27-28 Eylül 1922 - Gecesi büyük taarruz savaşının planlarını hazırladı.

26 Ağustos 1922 - Cumartesi sabahı Kocatepe'den büyük taarruz emrini verdi.

30 Ağustos 1922 - Dumlupınar'da ateş hatları arasında idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandı.

1 Eylül 1922 - Muzaffer Türk Ordularına "İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR İLERİ" emrini verdi

10 Eylül 1922 - Halkın çılgınca alkışları arasında İzmir'e girdi

2 Ekim 1922 - Ankara'ya dönüşlerinde eşsiz merasimle karşılanmışlardır
 
anahtar kelimeler     0
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)
anahtar kelimeler:

M.K.Atatürk'ün hayatı (özet).


Eski23-12-2005, 03:23   #2
Sargeras_BS
 
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet) - Sargeras_BS

1 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılmasını temin eden Kanunu Meclis karşısında müdafaa kabul ettirmiştir

29 Ekim 1923 - 20:30 da "CUMHURİYET" ilan edilmiş ve Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir

3 Mart 1924 - Cumhuriyet rejiminin Türkiye'de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştı. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

1 Mayıs 1924 - Orta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer'iye mahkemelerini kaldırdı

26 Ağustos 1924 - Milli sermayeyi çoğaltmak özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla İş Bankasını kurdu.


5 Mayıs 1925 - Memlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu

1925 - Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı

25 Aralık 1925 - Medeni kıyafeti getirdi

26 Aralık 1925 - Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi

17 Şubat 1926 - Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

1 Kasım 1928 - Çıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi.

12 Temmuz 1932 - Yüzyıllardan beri ihmal edilmiş olan Türk dilini geliştirmek ve bu gelişmeyi kolaylaştırmak için lüzumlu gördüğü Türk Dil Kurumunu meydana getirdi

1934 - Yılının kasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı.

24 Kasım 1934 - Hayatı boyunca Türk Milletine yaptığı eşsiz hizmetler göz önüne alınarak her Türk vatandaşının bir soyadı aldığı sırada T.B.M.M. O'na ATATÜRK soyadını verdi.

Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)
1934 - Avrupa'da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

1936 - Montrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti.

1936 - Sadabat Paktıyla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı.

4 Temmuz 1938 - Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın bağımsız bir Türk devleti olmasını sağlamıştı ki bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan'a katılmak imkanını bu sayede buldu.

1938 - Yurt içinde her zaman yaptığı inceleme gezilerinin birinde hastalanmış bu rahatsızlığı Mayıs ayına kadar sürmüştü.


5 Eylül 1938 - Saraya gizlice çağırttığı bir notere vasiyetnamesini yazıp vermişti.

16 Ekim 1938 - Gittikçe ağırlaşan hastalığı karşısında günlük raporlar neşredilmesine başlanmıştı.

8 Kasım 1938 - Günü durumu çok ağırlaşmış ve neşredilen rapor üzerine bütün yurdu ağır bir acı kaplamıştı.

10 Kasım 1938 - Günü nihayet korkunç sonuç bütün acılığıyla gerçekleşmiş, Atatürk perşembe sabahı saat 9.05'te hayata gözlerini yummuştu.
 

Eski23-12-2005, 03:35   #3
happyman561
 
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet) - happyman561

Eh yinede kısa değil ama şu ana kadar okuduklarım arasında en kısa olanı
 

Eski15-10-2010, 14:49   #4
merthinyo
 
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet) - merthinyo
Atatürk'ün Kronolojik Hayatı

Atatürk'ün Kronolojik Hayatı

1881 Selanik'te doğdu.

1893 Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895 Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

13/03/1899 İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına girdi.
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11/01/1905 Harp Akademisi'ni yüzbaşı olarak bitirdi. Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

10/1905 Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve kolağası oldu.

23/07/1908 Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.

31/03/1909 31 Mart Devrimi'nde, Hareket Ordusu kurmay subayı olarak çalıştı.

13/09/1911 İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.

27/11/1911 Binbaşılığa yükseldi.

09/01/1912 Trablusgarp'ta, Tobruk Saldırı'sını yönetti.

27/10/1913 Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

01/03/1914 Yarbaylığa yükseltildi.

02/02/1915 Tekirdağı'nda, 19. Tümen'i kurdu.

25/02/1915 Maydos'a gitti.

25/04/1915 Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.

01/06/1915 Albaylığa yükseldi.

09/08/1915 Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

10/08/1915 Düşmanı Anafartalar'dan geri attı.

01/04/1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

06/08/1916 Bitlis ile Muş'u düşman elinden kurtardı.

20/09/1917 Ülkenin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

10/1917 İstanbul'a döndü.

26/10/1918 Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

30/10/1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

31/10/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı.

13/11/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a döndü.

30/04/1919 Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.
Kaynak: Wardom M.K.Atatürk'ün hayatı (özet)

15/05/1919
Yunanlıların İzmir'e asker çıkarması.

16/05/1919 Bandırma gemisiyle İstanbul'dan ayrıldı.

19/05/1919 Samsun'a çıktı.

15/06/1919 3. Ordu Müfettişi sanını aldı.

21/06/1919 Ulusal Güçleri, Sivas Kongresi'ne çağırdı.

08-09/07/1919 Askerlikten çekildi (saat: 20:50).

23/07/1919 Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandı ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıldı (07/08/1919).

04/09/1919 Sivas Kongresi Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandı ve 11.09.1919'da sona erdi.

11/09/1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na seçildi.

22/10/1919 Amasya Protokolü imzalandı.

07/11/1919 Erzurum'dan milletvekili seçildi.

27/12/1919 Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.

20/03/1920 İtilaf Devletlerinin İstanbul'u ele geçirmesi üzerine protestoda bulundu; Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimine başladı.

18/03/1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

19/03/1920 Ankara'da, üstün yetki taşıyan bir Millet Meclisi toplanması için illere duyuruda bulundu.

23/04/1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24/04/1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

05/05/1920 İlk hükümet, Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandı.

11/05/1920 İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırıldı.

24/05/1920 Padişah, Mustafa Kemal'in cezasını onayladı.

10/08/1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleri ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.

09-10/01/1921 Birinci İnönü Savaşı.

20/01/1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun temel maddeleri kabul edildi.

31/03/1921
İkinci İnönü Savaşı (31.03.1921 - 01.04.1921).

10/05/1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanlığı'na seçildi.

05/08/1921 Kendisine başkomutanlık görevi verildi.

22/08/1921 Yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.

13/09/1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.

19/09/1921 Mareşal rütbesini ve Gazi sanını kazandı.

26/08/1922 Kocatepe'den, Büyük Taarruz'u yönetti.

30/08/1922 Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.

01/09/1922 "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!" buyruğunu verdi.

09/09/1922 Şanlı Türk Ordusu İzmir'e girdi.

10/09/1922
Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi.

11/10/1922
Mudanya Mütarekesi imzalandı.

01/11/1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.

17/11/1922 Vahdettin, bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'dan kaçtı.

29/01/1923 Latife Hanım ile evlendi.

24/07/1923 Lozan Antlaşması imzalandı.

09/08/1923 Halk Fırkası'nı kurdu.

11/08/1923 İkinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

29/10/1923 Cumhuriyet ilan edildi; ilk cumhurbaşkanı seçildi.

01/03/1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halifeliği kaldırdı; öğretimin birleştirilmesi hakkında açılış söylevini verdi.

03/03/1924 Hilafet kaldırıldı; öğretim birleştirildi; Şer'iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti'nin kaldırılması hakkındaki yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi.

20/04/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.

17/02/1925 Aşar vergisi kaldırıldı.

24/08/1925 Kastamonu'da ilk kez şapka giydi.

25/11/1925 Şapka Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

30/11/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki yasa kabul edildi.

26/12/1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

17/02/1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

01/07/1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitti.

15-20/10/1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Söylev'ini yaptı.

01/11/1927 İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

09/08/1928 Sarayburnu'nda, Türk harfleri hakkındaki söylevini yaptı.

03/11/1928
Türk Harfleri Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

15/04/1931 Türk Tarih Kurumu'nu kurdu.

04/05/1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

12/07/1932 Türk Dil Kurumu'nu kurdu.

29/10/1933 Cumhuriyetin 10. yıldönümünde tarihi söylevini yaptı.

24/11/1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadının verilmesi hakkındaki yasa kabul edildi.

01/03/1935 Dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

01/05/1937 Çiftliklerini Hazine'ye, taşınmaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışladı.

31/03/1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk'ün hastalığı hakkında ilk resmi duyurusunu yaptı.

15/09/1938 Vasiyetnamesini yazdı.

16/10/1938 Hastalık durumu hakkında, günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.

10/11/1938 Ulu önder Atatürk, vefat etti (perşembe, saat: 09:05)...

11/11/1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplandı. Saraydaki cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya değin indirilmiş Türk bayrağı çekildi.

12/11/1938 Yüksek öğretim gençliği, Atatürk'ün ölümü dolayısıyla üniversite konferans salonunda toplandı.

13/11/1938 Türk Gençliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyacağına ant içti.

14/11/1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi üzüntü dolu bir toplantı yaptı.

15/11/1938 Hükümet, Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini, ulusal yas günü olarak duyurdu.

16/11/1938 İstanbullular, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde, sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine değin, saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

19/11/1938 Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi büyük bir törenle önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e değin götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

20/11/1938 Atatürk'ün kutlu nâşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

21/11/1938 Cenazesi, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre konuldu.

25/11/1938 Vasiyetnamesi açıldı.

26/12/1938 "Ebedi Şef" sanıyla anılması kabul edildi.

04/11/1953 Geçici kabri açıldı.

10/11/1953 Cenazesi Anıtkabir'e nakledildi.
 

Eski18-02-2011, 22:17   #5
salih_h
 
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet) - salih_h

teşekkür ler bilinçlendirmek güzel bir paylaşım ama bildiğimiz şeyler genede güzel olmuş eline sağlık

saygılarımla
 

Eski18-02-2011, 22:26   #6
ESTERGON
 
M.K.Atatürk'ün hayatı (özet) - ESTERGON

Birleştirildi...
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 00:58.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>
You Rated this Thread: