Geri Dön   Wardom.Org > Off-Topic > Komplo Teorileri

 
Eski17-03-2006, 23:38   #1
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik
Exclamation Said-i Nursi ve Nurculuk

İşte Said-i Nursi ve Nurculuk hakkında yapılmış geniş bir araştırma yorumsuz bilginize sunuyorum


Nurculuğun Türk Milliyetçiliği ile bağdaşıp bağdaşmadığının hükmünü
vermeden
önce “Nurculuk nedir?” sorusunu cevaplamak gerekir.
Gazetelerde, Radyolarda, Televizyonlarda ikide bir görülen Nurcular
aralarında toplumun en alta tabakasından, aydına (?!) (mühendis, avukat
,doktor,öğretmen…) kadar her türlü adamın bulunduğu gerçek adı Said-i
Kürdi
(yazımızın ilerleyen safhalarında kendisinden toplumca bilinen adı ile
yani
Saidi Nursi olarak bahsedilecektir) olan fakat daha sonra kendine
"Saîd-i
Nursî" adını layık gören çağdaşları ve çalışma arkadaşlarının ifadesi
ile
okur fakat yazamaz, imla bilmez yaşadığı seksen sene boyunca içinde
yaşadığı
millet olan Türk’ün lisanını adamakıllı öğrenememiş birinin kurduğu
akımdır.
Bu sözde İslami akımın kurucusu Saidi Nursi olduğuna göre öncelikle
işin
köküne inerek Saidi Nursi’nin nasıl biri olduğunu aziz Türk milletine
anlatmak isteriz.

Saidi Nursi Cahildir:

Kendisinden asrın harikası “"Bedîüzzaman" olarak bahseden Sait bir
risalesinde radyodan bahsederken dünyanın bir ucundan söylenen bir
sözün
kilometrelerce uzaklıktaki bir kutudan duyulmasını kutudaki meleklerle
açıklamaktadır. Günümüzde beş yaşında bir çocuğa kendini güldürecek
iddiaları ve tarihi vesikalar ile sabit olduğu üzere az okur ama
yazamaz,
imla bilmez (bkz. Kürd Said’in Mezhebi Hakkında Reddiye Armağanı Son
Osmanlı
Şeyhulislamı Mustafa Sabri) biri için cahillik herhalde ağır bir itham
olmasa gerek.

Saidi Nursi Türk Düşmanıdır:

Kürt Sait risalelerinde Ye'cüc Me'cüc denen ve dünyayı yok edecek olan
korkunç yaratıkların Özbek, Tatar ve Kırgız gibi Türk boyları olduğunu
söylemekte ve soydaşlarımızı "akvâm-ı vahşiyye" (yani vahşi kavimler)
olarak
tabir etmektedir.
Ye'cüc ve Me'cüc kelimeleri Arapça’ya başka bir dilden girmiştir.
Frenkler
buna "Yagug ve Magug" demişler, Şeytanın zürriyeti olduğuna
inanmışlardır.
İslâm inancına göre ise, Ye'cüc ve Me'cüc, esrât-i saattan yani
kıyametin
kopacağına işaret sayılan büyük alâmetlerdendir. Ye'cüc ve Me'cüc
Kur'ân-i
Kerîm'de iki âyette geçer ve her ikisinde de (Kehf, 18/94 , Enbiya,
21/96-97) yer yüzünde bozgunculuk yapan ve kıyamet vakti ortaya çıkıp
tüm
insanlığa saldırarak dünyayı yakıp yıkacak kötü güçler olarak
anlatılmaktadır.
Görüldüğü üzere burada Sait gene din kisvesine sığınarak çarpık
fikirlerini
yaymaya çalışmakta ve Türk’e düşmanlığını kusmaktadır.

Saidi Nursi Koyu Bir Kürt Milliyetçisidir:

Saidi Nursi’nin 1327 ( 1909 ) yılında, İstanbul'da Vezir hanındaki
İkbal-i
Millet matbaasında basılmış "İki Mekteb-i Musîbetin Şahâdetnâmesi Yahut
Divan-i Harb-i Örfî ve Saîd-i Kürd-î" adlı eserinde açıkça Kürtçülük
yapmakta ve Kürtleri uyanmaya ve Kürt milliyetçiliği etrafında
birleşmeye
davet etmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz kitapta Saidi Nursi aynen şöyle demektedir.

“ Ebnâ-i cinsime burada birkaç söz söylemezsem, bence bahs nâtamam
kalır. Ey
Asurîler ve Keyânîlerin cihangirlik zamanından pişdar, kahraman
askerleri
olan arslan Kürtler!... Beşyüz sene yattınız. Yeter artık. Uyanınız.
Sabahtır. Yoksa sahrâ-i vahşette vahşet ve gaflet sizi vahşet
sahrasında
yağma edecektir. Hikmet-i ilâhî denilen makine-î alemin nizamı ve
telgraf
hattı gibi umum âleme mümted ve müteşa'ib kanun-i nûrân-î ilâhînin
müessisi
olan hikmet-i ilâhî ufk-i ezelden engüşt-i kaderi kaldırmış, size
emrediyor
ki, tefrika ile katre katre müteferrik su gibi zayi olan hamiyet ve
kuvvetinizi fikr-i milliyetle tevhit ve mezcederek zerrâtın câzibe-i
cüz'iyyeleri gibi gibi bir câzibe-i umum-î millî teşkili ile Kürt gibi
bir
kütle-i azîmi küre gibi tedvir ederek şems-i şevket-i islâmiyye
Osmâniyyenîn
mevkibinde bir kevgeb-i münevver gibi câzibesini ittiba ile muvazene ve
âheng-i umumiyyeyi muhafaza ediniz.
………….

"İnsan için çalışmaktan başka yol yoktur" sözünün öteki ifadesi, şahsî
teşebbüstür. Her kemâlin kurucu ve koruyucusu olan cesaret ve millî
namus
emrediyor ki, şimdiye kadar nasıl maddi şecaatte terakki ettinizse,
şimdi de
akıl ve medeniyet meydanında millî namusu çiğnetmeyiniz. Millî
duyguların
mâkesi olan, kıymetinizin ölçüsü olduğu halde ihmalinizle gayet
çapraşık
bununan diliniz, tûbâ ağacı gibi bir ağacın tecellisine müstatken,
böyle
kurumuş, perişan ve edebiyatsız kalmış olduğundan, diliniz sizden millî
hamiyete şikâyette bulunuyor. İnsanda kaderin sikkesi sikkesi lisandır.
Anadil tabiî olduğundan, kelimeler zihne kendiliğinden gelir. Zihin
çatallaşmaz, O zihne giren bilgiler taş üzerinde oyulmuş gibi bâki
kalır.
Millî dille görünen herşey hoş gelir. Millî hamiyetin bir misalini size
takdim ediyorum. O da Mutkili Halil Hayâlî Efendi'dir. Millî hamiyetin
her
şubesinde olduğu gibi, dil alanında da dilimizin esası olan elifbe,
sarf
(gramer) ve nahvini (sintaksını) vücuda getirmiştir. Hakikaten
Kürdistan
madeninde böyle bir hamiyet cevherine ratgeldiğinden, istikbalimizi
onun
gibi birçok cevherler ışıklandıracaktır.
İşte bu zat bir hamiyet örneği göstermiş ve tekemmüle muhtaç dilimize
bir
temel atmıştır. Onun izinden gitmeyi ve temeli üzerine bina kurmayı
hamiyet
sahiplerine tavsiye ediyorum.
Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî “

Bize neden yazılarımızda Sait’e çattığımızı soranlara soruyoruz :

1- Saidi Nursi, Kürdistan Azmi Kavi Cemiyetinin arzusu üzerine mahalli
Kürt
kıyafeti ile, boynunda dürbün, belinde tabanca ve kama, ayağında lapçin
ve
başında poşu olduğu halde İstanbul’a gelmiş ve büyük bir cüretle
Padişaha
cemiyetin “Sait” imzası altında yazdığı ve esası kürtçe öğretim yapacak
okullar açmaya dayanan dilekçeyi Padişaha sunmuştur. Saidi Nursi bu
hareketi
neticesinde tımarhaneyi boylanıştır. Sait daha sonra affedilip
memleketine
yollanmıştır.
Bugün Türk milliyetçisiyim diyen kişilerin tamamı ana dilde
eğitim,yayın ve
kültürel haklar adı altında Türk devletinde gayrı Türk unsurların
yürüttüğü
faaliyetlere karşıdır. Bununla beraber din kalkanı ile kendini saklamış
olmasından olsa gerek aynı camiada maalesef günümüzün Leyla Zana’sı
yada
Öcalan’ından farkı olmayan ve daha farklı isteklerde bulunmayan Saidi
Nursi’ye sempati besleyenlerle karşılaşmak mümkündür. Bu kişilere
sormak
gerekir Kürtçe eğitime karşısınızda neden Kürtçe eğitim istediği için
tımarhaneye atılan Saidi Nursi’ye karşı değilsiniz ?
2- Büyük Türk milliyetçisi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal
Atatürk’ün değişiyle "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler ve dervişler,
müritler,
meczuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat uygarlık
tarikatıdır."
Türk Milliyetçiliği aziz Türk Milletini dünyanın en ileri , en güçlü
milleti
yapma ülküsüdür. Risalesinde radyodan bahsederken dünyanın bir ucundan
söylenen bir sözün kilometrelerce uzaklıktaki bir kutudan duyulmasını
kutudaki meleklerle açıklayan birinin peşinden gidilerek bu ülkü
gerçekleştirilebilir mi ?
3- Kürt Teali Derneğinin 3 numaralı ve Kürt Maarifi Neşri Derneğinin
kurucusu, yazılarında açıkça Kırgız, Özbek, Tatar gibi Türk boylarını
Şeytan’ın zürriyeti manasına gelen “Ye'cüc Me'cüc” olarak tanıtan Saidi
Nursi’nin peşinden giderek nasıl Türk Milliyetçiliği , Turancılık
yapacaksınız ?

İslamiyet İle Nurculuk Bağdaşır mı ?

Kendisini asrın harikası “Bedîüzzaman” olarak tanımlayacak kadar
kibirli bir
şahsiyet olan Saidi Nursi, Asayı Musa ve Zülfikar adlı risalelerinde
Nur
suresinin bu asra göre kendisi için indiğini iddia etmektedir.

Bir çok kişinin sandığı gibi “Bedîüzzaman” rütbesini Sait’e ona hayran
olan
müritleri değil bizzat kendisi vermiştir. Bir çok yazsını da
“Bedîüzzaman
Saîd-i Kürdî “ yani “Asrın harikası Kürt Sait” olarak imzalamıştır.

Atatürk’ün ifadesi ile “(Tanrı) Peygamberimiz aracılığıyla en son dini
ve
uygar gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta
bulunmaya gerek görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma
ve
olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya, tanrısal
düşüncelerle
temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki,
Peygamber, Peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz
kitaptır." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.I., s. 269 )


Örümceklenmemiş tertemiz bir İslami bakış açısı ile hal böyle iken
Kuran’daki bazı ayetlerin kendisi için indiğini iddia eden ve kendisini
asrın harikası zanneden bir delinin peşinden gitmek İslamiyete uyar mı?

Düzenleyen wardomkolik : 17-03-2006 23:42.
 

Eski17-03-2006, 23:43   #2
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

Osmanlı Şeyhulislamlardan Mustafa Sabri’nin (*) “Kürd Said’in Mezhebi
Hakkında Reddiye Armağanı” adlı kitabında, çağdaşı ve bir süre birlikte
çalıştığı Said-i Nursi hakkında pek çok şeyler söyler.
Bu kitapta geçen bazı ilginç bölümlerini hiçbir yoruma tabi tutmadan
aynen
aktarıyoruz.

“Bismillah, Hamdele, Salvele.. Saidi Kürdi meselesini tetkik ederken
başlıca
iki nokta üzerinde durmak icabeder. Birincisi; Müridlerinin SAİDİ i’zam
edeceğiz diye küfre kadar varan sözleridir. İkincisi ise; SAİD’in
izharı
keramet etmesi ve sureyi Nurun asıl muhatabının kendisi olduğu
hakkındaki
zu’mu batılı.. Belki de bu sözleri iğfalatı şeytaniyeyi, ilhamatı
hakikiye
zannedecek kadar ihtiyar ve mağşuş olmasındandır.
Müritlerinin sözleri mücmelen şunlardır : Sait layuhitidir, hatasızdır,
yanılmaz ve günah işlemez. Resulü Ekremden sonra Alemi İslamda böyle
büyük
bir adam gelmemiştir.. Sözleri aynen Kur’andır.. Beşeriyeti, Risaleyi
Nur ve
Sait kurtaracaktır.. Dünyada iki milyon kadar nurcu vardır. Bu insanlar
dünyanın hakiki Müslümanları ve Müslümanlığı yegane anlayan
insanlardır.. Bu
zata dil uzatanlar kafirler ve masonlardır.. Sait’in kitabını bir
dinsiz
okusa itiraz edemez.. vesaire..
Sait ise müritlerinin hilafına kendisi için iki şahsiyet tanır.
Birincisi :
Eski Sait’tir. Kürtçülük meselesiyle uğraşmış ve siyasete dalmış Saiti
Muhti’dir. (Yani günahkar Sait’tir.) Diğeri de Lahuyti, (günahsız),
ikinci
veya yeni Sait’tir. Kendisine göre sureyi Nurdaki manalar bu asra göre
ve
kendisi için nazil olmuştur. Keramet ehli, siyasetle meşgul olmıyan ve
bu
Asra zamanın kutbu olarak bakan bir insandır. Sureyi Nur’daki bu
meseleyi
ebced hesabı ile Mısır (?) uleması bulup Said’e haber vermişler.. Yani
Said’in Cebraili ebcedci alimler oluyor. (Asayı Musa ve Zülfikar adlı
kitaplara bakılsın..)
Şu iki kısaltmada görüldüğü gibi Saidi kürdi, Müritlerinden daha
insaflıdır.
Hiç değilse yaşadığı ömrün bir kısmı için hata kabul ediyor.. Müritleri
ise
onun tırnaklarını ve saçını saklayarak her şeyine bir kudsiyet izafe
ediyorlar. Malumatı diniyyeye, esasatı şeriyyeye vakıf olmayan bu
insanlar
çok büyük hatalara düşüyorlar. Biz hem onları, hem de sair Müslümanları
fıkhı müdevven haricinde (dinin belirli hükümleri dışında) teşekkül
etmiş
veya etmek istidadında bulunan bilumum nevpeyde (yeni çıkan) mezhep ve
cereyanlara karşı müteyakkız (uyanık) bulunmaları için bu satırları
yazdık.
Bu kadar büyütülen Saidi Kürdi kimdir :
Sait, kürt cemaatından, şafii mezhepli, nakşi tarikatlı, okur fakat
yazmaz,
imla bilmez, seksen sene içinde yaşadığı millet olan Türk’ün lisanına
hakkıyla vakıf olamamış, felaketten felakete sürüklenmiş, bir
hapishaneden
diğerine sürülmüş ve bugün seksen yaşını geçmiş ihtiyar bir adamdır.
Devletin büyük makamlarını uzun bir zaman ellerinde tutan bir zümre, bu
adamcağızı lüzumsuz yere mahkemeden mahkemeye ve hapisten hapise
sürükleyerek kahramanlaştırdılar ve zamanın müçtehidi mübeşşiri haline
getirdiler. Halbuki Deli Said’in ilim ve diyanetle ne alakası var?
Halk,
üzerinde bu kadar ısrarla durulan bu şahısta bir şeyler var zannile
büyüttükçe büyütmüş ve bu güne kadar gelmiştir. İşte bu idare
zümresinin
milletin başına sardığı belalardan birisi de budur. İ’zam etmeyi bu
gençlik
onlardan öğrendi. Bu da antitez olarak böylece doğdu.
Hayatı ömrünün üçte birini hapishanelerde, polis ve jandarma
nezaretinde
geçiren bu şahsın akibetini, Sultan Abdulhamit Han’a dil uzatan
insanların
çektiği ve düçar olduğu azap ve felaket muvacehesinde görüyoruz.
Elmalılı Hamdi ve benzerleri gibi selahiyetli din adamlarının
nedametleri
Mason Cemiyetinin reisi olan Rıza Tevfik’i bile intibaha getirmiş ve
nedametini izhar etmiştir. Sait’te buna ait bir satır yazıya rastlamak
hala
mümkün olamamıştır. Hatta, baştan başa Sultan Abdulhamit Han’a hücum
eden
“İki mektebi musibetin Şehadetnamesi” isimli kitabı yeniden basılmış ve
mahkemede hürriyet aşıkı ve kahramanı olduğuna delil gösterilmek
istenilmiştir.
Sait, Kürdistan Azmi Kavi Cemiyetinin arzusu üzerine mahalli Kürt
kıyafeti
ile, boynunda dürbün, belinde tabanca ve kama, ayağında lapçin ve
başında
poşu olduğu halde İstanbul’a gelmiş ve büyük bir cüretle Cuma
selamlığında
Padişaha cemiyetin “Sait” imzası altında yazdığı ve esası kürtçe
tedrisat
yapacak mektepler açmaya dayanan arizayı takdim etti. Memleketin ve
milleti
islamiyenin ittihadını bozmak gayesine matuf olan bu hareketi
canianesinden
dolayı haklı olarak tımarhaneyi boyladı. Sonra affolup memleketine
yollandı.

Kürtçülük uğrunda kendi padişahına sövecek kadar akıl ve iymandan bi
behre
(nasipsiz) Sait, bugün sahneye müçtehidi mübeşşir veya kutbu azam
olarak
çıkmış görünüyor ve cehelei nas da bu delinin etrafında haleleniyor.
Kendini
Kuranı aziymmüşşanın müdafii gibi gösteren Sait bizzat kendisi Kuranı
aziymüşşana muhalefet etmektedir. Gaybı yalnız Allah’ın bileceğini,
Kuranı
Keriymin kaç kere tekrar etmiş olmasına rağmen Sait, Hazreti Ali’nin
Celcelutiyye kasidesinde risalei Nur ve Siracünnur’un geçtiğini, bunu
keşfettiğine bizi inandırmak ister (İkinci Şua, Sahife 53).
İnsanın aklına öyle geliyor ki; “Acaba ben de Risalei Nur adlı bir
kitap
yazsam o zaman kasidedeki siracünnur kastı acaba hangimizin kitabı
olur?”
diyorum.
Risalelerin yazılışı da pek acayiptir. Bilmem kaçıncı Lem’anın kaçıncı
şuasının şu meyvesi zühre yıldızından gelmiş beşinci noktası olarak
yazılıyor. Sonra bunlar birleşerek Kuran cüzlerine imtisal derecesine,
Lemaat, Şuaat, Mektubat vs. Olacakmış.. Sözleri de “Sözcat” olmasa
bari.
İşbu reddiyeyi, hasreti ile yandığım vatanıma ve uğrunda bir ömür
çürüttüğüm
dinime ihaneti düşünen gerillacı asi Said’e son ihtar olarak yazdım.
Damarında bir damla Türk kanı olan her Müslümana, bu adamın Mason ve
Komünist kadar tehlikeli olduğunu ehemmiyetle hatırlatırım. Ve selamü
aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

Mustafa Sabri (*)
Osmanlı İmparatorluğu Sabık Şeyhülislamlarından” (1)

Laik düzen ve Cumhuriyete karşı olan ve hatta Din ve milliyet adlı
makalesinde din adına Türkçe’den vazgeçmekten bahsedecek kadar koyu bir
siyasal İslamcı olan son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri ‘nin dahi
Said
hakkında söyledikleri ortada iken Said’in avukatlığını yapmak yada
izinden
gitmek Türk milliyetçilerine düşemez.
Yakın bir zamanda onun izinden giden ve onca Müslüman ülke varken her
nedense FBI ve CIA korumasında sağlık durumunu bahane ederek Amerika’da
ikamet eden Fetullah Gülen’den de bahsedeceğiz.
1) Tuhfetür Reddiye Ala Mezhebi Saiydil Kürdiyye, Mustafa Sabri, s.
3-14. /
Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İslamcılık – Dr. Abdullah Manaz
(*) Şeyhülislam Mustafa Sabri miladi 1869 senesinde Tokat'ta doğdu.
Kayseri
ve İstanbul’da okudu. Müderris olup Fatih Camiinde ders verdi.
1900-1904
arasında II. Abdülhamit’in kütüphaneciliğini yaptı. II. Meşrutiyet’in
ilanından sonra Tokat mebusu olarak Meclis'e girdi. 1908-1912 arasında
Beyan-ul Hak mecmuasının başyazarlığını yaptı. 1910'da kurulan Ahali
Fırkası’nın ve 1911'de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın
kurucuları
arasında yer aldı. 1913'de İttihatçıların Babıali baskını üzerine önce
Mısır’a sonra Romanya'ya kaçtı. I. Dünya Harbi'nde Romanya'ya giren
Osmanlı
ordusunca geri yollandı ve Bursa'da mecburi ikamete tâbi tutuldu.
1918'den
sonra şeyhülislamlığa getirildi. Kabine düşünce Ayan (senato) üyeliğine
atandı. 1919'da İskilipli Mehmed Atif ve Said Nursi (Kürdi) ile
birlikte
Cemiyet-i Müderrisi’nde çalıştı. 1920'de tekrar şeyhülislamlığa
getirildi.
Kabineden ayni sene içinde istifa etti. 1922'de yine Romanya'ya kaçmak
zorunda kaldı. Daha sonra 1924'de "150'likler" listesinde yer aldı.
Önce
Hicaz sonra Mısır’a geçti. 1938'de 150'liklerin affından sonra da
Türkiye'ye
dönmedi. 1954'te Mısır’da vefat etti.

Abdullah Budak
 

Eski17-03-2006, 23:44   #3
sss23
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - sss23

bu mu tarafsız yorumsuz yazı!!!!! sonsuz tane ünlem koyuyorum.ayıp ,yazık başka bişey demiyorum ayrıca araştırmanın sahibi kimdir ,? kaynakları detayları verirsen memnun olurum.
 

Eski17-03-2006, 23:44   #4
ESTERGON
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - ESTERGON

Size tamamen katılıyorum. Hatta müritlerinden fettullah gülen''in da CIA ajanı olduğu gün gibi aşikar.
Esen kalın.

edit: polemik yaratmaması amacıyla metatron tarafından değiştirilmiştir..

Düzenleyen metatron : 18-03-2006 00:53.
 

Eski17-03-2006, 23:56   #5
anatolian81
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - anatolian81

Bizim Nur cemaatine de, Süleyman cemaatine de, Alevi cemaatine de saygımız büyük, yeterki bu vatani sevip sahip çıksınlar bazıları gibi nankörlük yapıp arkadan vurmasınlar.
 

Eski18-03-2006, 00:00   #6
yuddha2005
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - yuddha2005

türkler bizim aklımız,bizde onların bileğiyiz diyen kimdir bi araştırın.
 

Eski18-03-2006, 00:00   #7
reha13
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - reha13

ya kardeş adama demediğini bırakmamışsın sonrada yorumsuz yazmışsın başlığa .
o zat turk ve kurtlrerin kaynaşıp et tırnak olmasında çok hizmetleri olmuş bir insan dır .
 

Eski18-03-2006, 00:01   #8
reha13
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - reha13

ayrıca ruslara karşı bu ülkeyi savunmuş hatta esir düşmüştür. ii araştır
 

Eski18-03-2006, 00:08   #9
meg
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - meg

Bu yaziyi yazan guzel kardesimin eserlerinden bir tanesini acip sadece ve sadece birkac safasini okumus olsaymis eminim o andan itibaren fikirleri degisirdi. taraftari yada karsiti degilim ama yazilanlarin tam bir karalama tam bi uydurma gercek disi oldugunu az biraz kapasitesi olan anlar diye dusunuyorum..
saygilarimla..
 

Eski18-03-2006, 00:08   #10
sss23
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - sss23
Thumbs up

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi reha13
ayrıca ruslara karşı bu ülkeyi savunmuş hatta esir düşmüştür. ii araştır
aynen öyle.+ hicri 13 . asrın en büyük müceddid alimi olarak gösterilen birini anlayamıyoruz sanırım.

türk düşmanı demek yapılabilecek en büyük hakarettir,ve gerçeklere şaşı bakmaktır. milli mücadele döneminde bizzat savaşmıştır talebeleri ile birlikte.ayrıca başka yerde değil Türkiye de hizmet edilmesi gerektiğini özellikle tavsiye etmiştir...
 

Eski18-03-2006, 00:09   #11
KillLucifer
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - KillLucifer

wardomkolik aslinda ustu kapali nurculugun reklamini yapiyorsun farkinda degilsin
 

Eski18-03-2006, 00:25   #12
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi yuddha2005
türkler bizim aklımız,bizde onların bileğiyiz diyen kimdir bi araştırın.
Ne zaman demiş? Hangi risalesinde bir ornek ver de biz de gorelim.
 

Eski18-03-2006, 00:31   #13
reha13
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - reha13

arkadaşlar bana göre bu ülkeye en fazla nankörlüğü yapanlar kürtler değil onların sonradan tepkisel olarak buzulmalarına neden olan milliyetci vatan sever geçinen insanlardır.çanakkalee yatanların yarıdan çoğu doğu köekenli insanlardı. zaten o zamanlr kurt turk meseleside yoktu .osmanlı atalarımız bzi birbirimizle islam kardeşliği paydasında et ve tırnak yapmıştı.fakat sonraları avrupanın hastalığı olan ırk milliyetcilini fransızlardan alınca ( onların oyununa gelince)ayrılıklar başladı bunun sonucunda etki tepki misali kavgalar başladı. birbirimizi yemeye başladık.milliyetçi kadrolar dewletin butun kurumlarını babalarının çiftliğine dönüştürerek doğu kökenli kardeşlerini dışladılar.dewletin butun kaynajklarını kendi menfaaatlerine kullandılar .yani biz doğuluları asla bu ülkenin asli unsuru gibi görmediler . bir karış toprak için vatan millet sakarya allah ekber vb edebiyatları yaptılar doğuya hizmette gelince kaçmaya başladılar.üniersitelere başörtü yasağına ses çıkarmadılar. şimdi ise doğu batı arasında kardeşlik köprüsü kumaya çalışan insanları nankör diye niteliyorlar yazıklar olsun................
 

Eski18-03-2006, 00:31   #14
çita
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - çita

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ESTERGON
Size tamamen katılıyorum. Hatta müritlerinden Fetoşun da CIA ajanı olduğu gün gibi aşikar.
Esen kalın.
Acaba dünyada senin bir dikili ağacın varmı?aklınıza bile gelmiyecek yerlerde Türkiye ve Türkçe çok iyi biliniyor yer kaplamaması açısından çok az bir bölümünü sunuyorum H.z Alinin bir sözünüde es geçmeyelim "BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM" bilmeden yaşamadan yargılamayın...
Gine

Hollanda

Kırgızistan

Kamerun

Madagaskar

Mali

Moritanya

Nepal

Orta afrika

Polanya

Türkmenistan koleji

Ukrayna

Verilen Seminerler

 

Eski18-03-2006, 00:35   #15
reha13
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - reha13

ayrıca en yakın en sadık dostlarıda turk kardeşlerimizden çıkmıştır
 

Eski18-03-2006, 00:37   #16
ReQuiemForAsaW
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - ReQuiemForAsaW

yazının sonundaki abdullah budak kimdir?araştırayım dedim hiç bi bilgi bulamadım....
 

Eski18-03-2006, 00:39   #17
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

peki yüce önder Atatürk ün Said Nursi yi çağırıp ona din işlerinden sorumlu bakan olmayı önerdiğinide biliyomusun ???
Bu kadar bilgiye sahip olduğuna göre biliyosundur yoksa bu kadar ............ olamazsın diye düşünüyorum
 

Eski18-03-2006, 00:40   #18
reha13
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - reha13

tabiki analyamamışız adamı tam olarak .eğer biz kurtler olarak adamı en az turkler kadar okusaydık şimdi dış güçlerin oyunlarına watan millet edebiyatlarına alet olmazdık .bin yıldır beraber dostca yaşıyoruzz .fakat elin gavuru geldi sen turksun sen de kurtsun diye bizi birbirimize geçirdi.elin israili fransızı amerikası ikimizide kullanıyor. uyanın .neyimize yetmiyor bu ülke.amerikada bir bir sürü farklı etnik köken var ama dünyanın en güçlü ülkesi adamlar .
 

Eski18-03-2006, 00:42   #19
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi kaymaklı börek
peki yüce önder Atatürk ün Said Nursi yi çağırıp ona din işlerinden sorumlu bakan olmayı önerdiğinide biliyomusun ???
Bu kadar bilgiye sahip olduğuna göre biliyosundur yoksa bu kadar ............ olamazsın diye düşünüyorum
Deli zırvası bunlar....
 

Eski18-03-2006, 00:45   #20
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi kaymaklı börek
peki yüce önder Atatürk ün Said Nursi yi çağırıp ona din işlerinden sorumlu bakan olmayı önerdiğinide biliyomusun ???
Bu kadar bilgiye sahip olduğuna göre biliyosundur yoksa bu kadar ............ olamazsın diye düşünüyorum


Deli zırvası bunlar....

Öylemi madem deli zırvası da neden bana cevap verme gereği duydun arkadaşım açtığın konu hakkında ne kadar bilgin var gerçekden komik oluyosun
 

Eski18-03-2006, 00:56   #21
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi reha13
tabiki analyamamışız adamı tam olarak .eğer biz kurtler olarak adamı en az turkler kadar okusaydık şimdi dış güçlerin oyunlarına watan millet edebiyatlarına alet olmazdık .bin yıldır beraber dostca yaşıyoruzz .fakat elin gavuru geldi sen turksun sen de kurtsun diye bizi birbirimize geçirdi.elin israili fransızı amerikası ikimizide kullanıyor. uyanın .neyimize yetmiyor bu ülke.amerikada bir bir sürü farklı etnik köken var ama dünyanın en güçlü ülkesi adamlar .
Turk Kurt ayrımı yapan risalelerde de yazdıgı gibi Said-i Kurdi Reha kardeşim..Neden kimin yazdıgını soruyorsunuz ki gidin arastırın boyle birsey var mı yok mu diye risalelerin ismi verilmiş..Şeyhul islam Mustafa sabri Efendinin ismi verilmiş.Ayrıca bir tek risale okusaydı diyen arkadasıma sunu soyluyorum benim okumadıgım ozunu anlamadıgım dinci kitap pek azdır..Ayrıca Risaleleri kimseye tavsiye etmem anlasılması guc ve zaman kaybı olacaktır vesselam..
 

Eski18-03-2006, 00:57   #22
metatron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - metatron

arkadaşlar.. önce hepinizi tebrik ediyorum.. hakikaten, bu şekilde saygı çerçevesi içinde tartısmanız beni sevindirdi.. umarım bu şekilde devam eder ben de konuyu kilitlemek zorunda kalmam hepinize sevgilerimi sunuyorum...
 

Eski18-03-2006, 00:59   #23
Depremzede
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - Depremzede

Ya Wardomkolik kardeşim 1.si yazdıklarının hiçbir desteği kaynağı yok. 2.si yazdığın yazının daha başında yorumsuz tarafsız bir yazı diye yazmana rağmen direk Said-iNursi hazretleri hakkında çirkin denilebilecek eleştirilerde bulunmuşsun.3.olrak da eğer kalbinde birascık da olsan allah korkusu, iman varsa alır Said-i Nursinin külliyatından birkaç eser okursun.İşte o zaman Allahın izni ile kalbindeki perde kalktığında görürsün o kitabı yazanın Bediüzzaman olup olmadığını.4.olrak da şu haftalarda Said-i Nursi konferansları verilmekte her türlü dini bilgiye sahip denilebilecek kişiler tarafından.Bence başklarının bağnaz görüşlerini savunup allah katında küçük düşmeden önce bi araştır gerçek anlamda tarafsız olrak derim...
 

Eski18-03-2006, 01:06   #24
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi reha13
tabiki analyamamışız adamı tam olarak .eğer biz kurtler olarak adamı en az turkler kadar okusaydık şimdi dış güçlerin oyunlarına watan millet edebiyatlarına alet olmazdık .bin yıldır beraber dostca yaşıyoruzz .fakat elin gavuru geldi sen turksun sen de kurtsun diye bizi birbirimize geçirdi.elin israili fransızı amerikası ikimizide kullanıyor. uyanın .neyimize yetmiyor bu ülke.amerikada bir bir sürü farklı etnik köken var ama dünyanın en güçlü ülkesi adamlar .


Turk Kurt ayrımı yapan risalelerde de yazdıgı gibi Said-i Kurdi Reha kardeşim..Neden kimin yazdıgını soruyorsunuz ki gidin arastırın boyle birsey var mı yok mu diye risalelerin ismi verilmiş..Şeyhul islam Mustafa sabri Efendinin ismi verilmiş.Ayrıca bir tek risale okusaydı diyen arkadasıma sunu soyluyorum benim okumadıgım ozunu anlamadıgım dinci kitap pek azdır..Ayrıca Risaleleri kimseye tavsiye etmem anlasılması guc ve zaman kaybı olacaktır vesselam..


''Güzel gören Güzel düşünür, Güzel düşünen hayatından lezzet alır!''
Bediüzzaman Said Nursi
Risaleleri ne kadar okuduğun belli ) bu sözün de o zat a ait olduğunu biliyosundur UMARIM
 

Eski18-03-2006, 01:19   #25
taner_erkan
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - taner_erkan
Wink !

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi çita
Acaba dünyada senin bir dikili ağacın varmı?aklınıza bile gelmiyecek yerlerde Türkiye ve Türkçe çok iyi biliniyor yer kaplamaması açısından çok az bir bölümünü sunuyorum H.z Alinin bir sözünüde es geçmeyelim "BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM" bilmeden yaşamadan yargılamayın...
Gine

Hollanda

Kırgızistan

Kamerun

Madagaskar

Mali

Moritanya

Nepal

Orta afrika

Polanya

Türkmenistan koleji

Ukrayna

Verilen Seminerler




tbt ederim daha ii açıklanamazdı ..... ( anlayana )
 

Eski18-03-2006, 01:27   #26
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Depremzede
Ya Wardomkolik kardeşim 1.si yazdıklarının hiçbir desteği kaynağı yok. 2.si yazdığın yazının daha başında yorumsuz tarafsız bir yazı diye yazmana rağmen direk Said-iNursi hazretleri hakkında çirkin denilebilecek eleştirilerde bulunmuşsun.3.olrak da eğer kalbinde birascık da olsan allah korkusu, iman varsa alır Said-i Nursinin külliyatından birkaç eser okursun.İşte o zaman Allahın izni ile kalbindeki perde kalktığında görürsün o kitabı yazanın Bediüzzaman olup olmadığını.4.olrak da şu haftalarda Said-i Nursi konferansları verilmekte her türlü dini bilgiye sahip denilebilecek kişiler tarafından.Bence başklarının bağnaz görüşlerini savunup allah katında küçük düşmeden önce bi araştır gerçek anlamda tarafsız olrak derim...
Depremzede kardeşim ben tarafsız bir yazı demedim Said hakkında yapılmış bir arastırmadan bahsettim ve yorum yapmayacagımı soyledim..Yani bunlar benim sozlerim değil buraya gonderdim diye hıncınızı benden almayın efendim..Eğer sizin de eliniz de belge varsa siz de bir konu gonderin.. Yorumları saygı cercevesinde yapalım ..Risaleleri savunan ve okudugunu soyleyen arkadasların uslupları yuceliğini iddia ettikleri zat ve kitaplarıyla uyusmuyor..
 

Eski18-03-2006, 01:31   #27
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

o zaman yorum yapmıycağını söylediğin bi konuyu neden burda yayınlama gereği duydun???
 

Eski18-03-2006, 01:36   #28
KillLucifer
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - KillLucifer

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi wardomkolik
Depremzede kardeşim ben tarafsız bir yazı demedim Said hakkında yapılmış bir arastırmadan bahsettim ve yorum yapmayacagımı soyledim..Yani bunlar benim sozlerim değil buraya gonderdim diye hıncınızı benden almayın efendim..Eğer sizin de eliniz de belge varsa siz de bir konu gonderin.. Yorumları saygı cercevesinde yapalım ..Risaleleri savunan ve okudugunu soyleyen arkadasların uslupları yuceliğini iddia ettikleri zat ve kitaplarıyla uyusmuyor..
senin bu alintiladigin iftiralari cevap vermek, bir delinin kuyuya attigi tasi kirk kisinin cikarmaya calismasina benzer, tenezzul etmeye bile gerek yok
 

Eski18-03-2006, 02:03   #29
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

lafazanlık yapmayın bu yazı 2 yıl once basında yayınlandı zaten...Wardomun bir paylasım sitesi oldugunu işinize gelince unutuyorsunuz bakıyorum..Ne delisi ne kuyusu sıkısınca sallayın bakalım sizi gidi dinciler sizi....
 

Eski18-03-2006, 02:09   #30
E-G-E-M-E-N
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - E-G-E-M-E-N

kardeş öncelikle sana katılmıyorum arkadaşın birisi fetullah gülenle nurcuları karıştırmış fetullah gülen cemaatinin nurcularla uzaktan yakından alakası yok ve said nursiye hakaret etme çünki sonuçta bedüüzzaman lütfen arkadaşlar böyle cemaatlerle ilgili konu açmayalım wardomorg her zaman her düşünceyi hoşgörür ve saygı duyar senin bu düşüncene saygı duyacağını sanmıyorum sonuçta ALLAH diyorlar hepsi bu dediğim diğer cemaatler içinde geçerli
 

Eski18-03-2006, 02:09   #31
soldierside
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - soldierside

ya bu okullar falan hikaye ya ben bu şahsın okullarından birinde 8 sene okudum..ve o okulda ulu önderimizin resmine kağıttan top atarlardı ve buna öğretmenler hiç müdahale etmezdi..bırakın saidi nursiyi fln bu vatanı kim kurtardı kim?ulu önderimizmi tr ye alınmayan salya sümük ağlayan o herifmi kim??
 

Eski18-03-2006, 02:10   #32
KillLucifer
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - KillLucifer

hahaha etiketciler her yerde yaw.
 

Eski18-03-2006, 02:14   #33
soldierside
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - soldierside

etiketçi ne demek açıklasana?
 

Eski18-03-2006, 02:31   #34
metatron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - metatron

vural savaşın bir yazısından ben alıntı yapayım...

BDA-C'nin yayın organı Taraf dergisinde yayımlanan bir yazıda Nurculuğun gerçek yüzü ortaya konuluyordu:
"Özgür Kürdistan için Savaş
"Said Nursi'nin rüyası İBDA- C'nin elinde gerçekleşecektir. Said-i Kürdi, Kemalistlerin tabiri ile Said-i Nursi, Kürt ve İslam tarihinde yetişen dahi bir ulemadır (...) Said-i Kürdi zindandan çıktıktan sonra İstanbul'u terk eder. Vapurla Tiflis üzerinden Kürdistan'ın Xuy kentine geçer. Van ve Bitlis Kürt beylik aşiretlerine ulaşır. Buralarda Kürdistan'ın kurtuluşu için ilim, irfan, plan ve proje yolları arar. Tiflis'teyken bir tepenin başına çıkar. Kafasındaki özgür Kürdistan ve Birleşik İslam Alemi projesini tasarlarken birisi ile Said-i Kürdi arasında şu konuşma geçer:
"- Nerelisin?
- Bitlis'liyim.
- Ne yapıyorsun burada?
- Ben müstakbel Kürdistan'ın ve İslam aleminin plan ve projesini çiziyorum.Benim kafamdaki plan ve proje bu, planım er geç gerçekleşecek.İslam aleminin kalbinde müstakil bir Kürdistan'ın kurulması ile İslam alemi o merkez etrafında dönerek bir araya gelecek ve büyük federatif İslam devleti kurulacaktır.


şimdi taraf dergisini arıyorum internette.. hakikaten öyle bir yazı var mı yok mu bakıcaam
 

Eski18-03-2006, 02:37   #35
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

sizce Said Nursi nin cemaatinde olan herkes kürt mü benim o cemaatde olup
kürt olmayan büssürü arkadaşım var buna ne diyceksniz???
 

Eski18-03-2006, 02:39   #36
KillLucifer
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - KillLucifer

beyler islamiyette kurt turk biye birsey yoktur. yazi tasirken bu konuya dikkat edin lutfen.
 

Eski18-03-2006, 02:40   #37
eseskartal
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - eseskartal

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi soldierside
ya bu okullar falan hikaye ya ben bu şahsın okullarından birinde 8 sene okudum..ve o okulda ulu önderimizin resmine kağıttan top atarlardı ve buna öğretmenler hiç müdahale etmezdi..bırakın saidi nursiyi fln bu vatanı kim kurtardı kim?ulu önderimizmi tr ye alınmayan salya sümük ağlayan o herifmi kim??
kusura bakma ama senin o salya sümük ağlayan erif dediğin tr alınmıyor diye birşey yok adamın şekerden tansiyona kadar bütün hastalıklardan amerikada tedavi görüyor iyice araştırırsan sevinirim.ayrıca önderimizin resmine kağıt top atan bir iki şerefsiz yüzünden bu olayı bütün hepsine mal etmen yanlış.
 

Eski18-03-2006, 02:41   #38
A_LEE
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - A_LEE

Benim siyasi görüşümü bu forumda yazılarımı okuyan arkadaşlar bilirler. Bilmeyenler için hatırlatayım. Müslüman bir Türküm, şu zamanda CHP yi destekliyorum ancak partizan değilim, Atatürk Milliyetçisiyim. Atatürk Devrimlerini benimsiyorum.
Polemik için açılmış bir başlık olduğunu düşünüyürum, ancak açan arkadaşımızı da şu yüzden tebrik ediyorum. Böylece bu başlık ve kendisi uzun süre gündemde kalacak, bu arada da mesaj sayısı hızla çoğalacaktır Amacına ulaşmış sanırım
Bu yazıyı yazan şahıs kimse tamamen taraflı, kasıtlı ve art niyetli. Fazla uzun olmadan kısa kısa değinmek istiyorum
-Osmanlıda dil yapısı farklıydı, kullanılan pek çok dil vardı. Bu yüzden Said Nursiye Türk lisanını adamaklıllı öğrenememiş demek pek insaflı olmaz.
-Ayetin kendisinden bahsettiği için değil, fitneye sebebiyet vermemesi açısından ismini Said Nursi olarak değiştirmiştir.
-Bediüzzaman ismini kesinlikle kendisi vermemiş sevenleri ve ileri gelen din alimleri tarafından bu isim takılmıştır. Bugün bile bu kadar cemaat ve tarikat içinden Said i Nursiye kötü söz söyleyen yada ismi için eleştiren yok denecek kadar azdır. Bu sebeple kibirinden bu ismi aldı demek kul hakkına girerki, böyle insanlar hakkında hemde vefat etmiş birisinin ardından (çünkü kendisine isnat edilen suçlamalara cevap veremeyecek savunma yapamayacak durumdadır) yanlış yorumlar yapmak insanların hem bu Dünya hemde ahiret için çok büyük kayıplar görmesine sebep olur.
-Kendisi ben Türklüğümle övünen bir Kürdüm demiştir. Bununla birlikte kimseyi zorla Türk yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Bir kişi ben Türk değilim diyorsa, nasıl onu zorlayabilirsiniz bu konuda. Kişi Kürt olmak istiyorsa Kürt tür, Çerkez olmak istiyorsa Çerkez dir. Yinebununla birlikte uzun yıllar birlikte yaşamışlığın vermiş olduğu bağlılıkla, başka ırklara mensup oldukları halde kendi rızalarıyla ben Türküm diyenlerde vardır. Bu kişinin hür iradesiyle vermesi gereken bir karardır.
-Ruslara karşı müritleriyle birlikte savaşmış, esir düşmüş, zehirlenerek öldürülmeye çalışılmıştır.
-Atatürk tarafından görevlendirilmek istemiştir (Yukarda bir arkadaşımız bahsetmiş)
-Kendisi ilk zamanlar hata yaptığını söyleyip, daha sonra siyasetten Allah a sığınırım diyerek, imani meseleler üzerinde durmuştur. Söyledikleri anlattıkları tamamen imanı kurtarmaya yönelik meselelerdir. Nur evi denilen evlerden birisine gidin ne yapıyorlar bakın. Risale-i Nur okunuyor, tamamen dini imani meseleler. Başka konulardan konuşmaya çalışın bakalım ne cevaplar alacaksınız.
Ben objektif olarak araştırdım, okudum, evlerine gittim, onlarla sohbet ettim. Benim izlenimlerim olumludur. Ülkemiz için tehdit olduklarını düşünmem söz konusu olamaz.
Buraya bir parantez açarak genel bir düşüncemi daha belirtmek istiyorum.
Yinede genel olarak Devlet tarafından bütün bu grupların kontrol edilmesinde, gözlemlemeye devam edilmesinde yarar vardır. Çünkü art niyetli kişiler aralarına sızabilir yada menfaatperver kişiler bu gruplarda yetkili makamlara gelebilirler. Yine bana sorarsanız ben Din adamı diye bir şey kabul etmiyorum yadabu yüzden bazı kişilere hürmet edilmesinide hoş bulmuyorum. Peygamber Efendimiz bile kendi işlerini kendisi yaparken, bende bir insanım derken. Günümüzde bile bazı insanlara insanüstü varlıkmış gibi davranılıp, hizmet edilip, hürmet edilmesini çok yanlış buluyorum. Neyse konu fazla dağılmasın
-Evet yine Doğu da Kürtçe eğitim veren okullar ve özellikle Üniversite açılmasını istemiştir. Osmanlı zamanında Doğu dan Kürdistan illeri diye bahsedilmektedir, halk Kürtçe konuşmaktadır. Eğitimsiz ve cahil kalan halkı tabiki ana dili Kürtçe olan okullarda eğitebilirsin. İnsanın okul açıp insanların eğitilmesi konusunda istekte bulunmasını nasıl kötü karşılarsınız. Ayrıca bu okullarda Osmanlıda kulanılan diller Türkçede dahil ve Din ağırlıklı derslerinde verileceğinide gözardı etmemeniz gerekmektedir. fakat Doğu için başka planları olan emperyalistlerin bunu kabul etmeleri mümkün değildi. yapmış oldukları gizli faaliyetlerle bunun kabul edilmemesini sağlamışlardır.
Türk düşmanlığı kesinlikle yapmamıştır. Kim olursa olsun dini gözardı ederek ırkçılık yapanları eleştirmiştir. Fetullah Gülen Said i Nursi nin çizgisinin dışına çıkmış, başlı başına yeni bir ekol oluşturmuştur. Siyasetten spora kadar her konuya el atmışlardır. Dünyada Türk Okulları açtırarak yapmış oldukları çalışmaları gözardı etmek vicdana sığmaz. Bu tür insanları kötüleyerek bir yere varamazsınız daha iyisini yapıp, kendi doğrularınızı anlatmaya çalışın. En kötü esnaf, başkasının malını kötüleyen esnaftır. Sen kendi malının özelliklerini anlat. Bırak kararı karşındaki versin. Bazı kişiler CIA ajanı olarak empoze edilmeye çalışılıyorlarsa onlardan korkmayın, hakkında birşey söylenilmeyenlerden çekinin. Yeri gelmişken örnek vereyim, Adnan Hoca tarafından yazılan kitaplar bazılarının hoşuna gitmediği için, adam hakkında bir sürü iftiralar isnat edilmiş ve hapse atılmıştı. Ne oldu suçlanacak bir şey bulunmadığı için serbest kaldı. Ne kokainmanlığını bıraktılar, ne sapıklığını nede ajanlığını. Bir insan suçlanıyorsa, hapse atılıp öldürülmek isteniyorsa menfaatine dokunulan kimseler tarafından siyasi olaymış gibi gösterilerek infaz gerçekleştirilir. Uğur Mumcu neden öldürüldü ? Abdi İpekçi neden öldürüldü?, Özdemir Sabancı neden öldürüldü ? Bu böyle sürüp gider. Bu olaylara siyasi diyenler, aynı yukarda bahse konu kişileri suçladıkları gibi hata içine düşerler. daha çok araştırmak, daha çok düşünmek, daha çok okumak gerekiyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak çok tehlikelidir. Bende başka cevap yazmayacağım bu konuda. Özet olarak belirtmeye çalıştım. sanırım yeterli.
Teşekkür ederim
Metatron arkadaşımıza cevap yazmak için ekleme yaptım. İBDA/C Bir misyonu vardı yerine getirdi ve bitti. Onların Said Nursi hakkında yazdıkları sadece hem ona zarar vermek hemde kendilerine bütün cemaatlerden sempati ile adam toplamaya çalışmaktı. kendisiyle bir hareketi kabul etmeyen gruplara daha sonradan ağıza alınmayacak küfürler etmişler, yazılar yazmışlardır.

Düzenleyen A_LEE : 18-03-2006 02:48.
 

Eski18-03-2006, 02:41   #39
wardomkolik
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - wardomkolik

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
vural savaşın bir yazısından ben alıntı yapayım...

BDA-C'nin yayın organı Taraf dergisinde yayımlanan bir yazıda Nurculuğun gerçek yüzü ortaya konuluyordu:
"Özgür Kürdistan için Savaş
"Said Nursi'nin rüyası İBDA- C'nin elinde gerçekleşecektir. Said-i Kürdi, Kemalistlerin tabiri ile Said-i Nursi, Kürt ve İslam tarihinde yetişen dahi bir ulemadır (...) Said-i Kürdi zindandan çıktıktan sonra İstanbul'u terk eder. Vapurla Tiflis üzerinden Kürdistan'ın Xuy kentine geçer. Van ve Bitlis Kürt beylik aşiretlerine ulaşır. Buralarda Kürdistan'ın kurtuluşu için ilim, irfan, plan ve proje yolları arar. Tiflis'teyken bir tepenin başına çıkar. Kafasındaki özgür Kürdistan ve Birleşik İslam Alemi projesini tasarlarken birisi ile Said-i Kürdi arasında şu konuşma geçer:
"- Nerelisin?
- Bitlis'liyim.
- Ne yapıyorsun burada?
- Ben müstakbel Kürdistan'ın ve İslam aleminin plan ve projesini çiziyorum.Benim kafamdaki plan ve proje bu, planım er geç gerçekleşecek.İslam aleminin kalbinde müstakil bir Kürdistan'ın kurulması ile İslam alemi o merkez etrafında dönerek bir araya gelecek ve büyük federatif İslam devleti kurulacaktır.


şimdi taraf dergisini arıyorum internette.. hakikaten öyle bir yazı var mı yok mu bakıcaam
Cok guzel yakalamıssın Metatron eline saglık ama birsey daha ekleyeyim İbdacılar bu salya sumuk aglayan kendisini Saidin talabesi sayan zatı hiç sevmezler ama pkk yi cok severler islami hareket ve pkk neden birarada tek birleştirici yan Kurtculuk de ondan..işte saidin verdiği ilham Buyuk Dogu da buradan gelir ama fethullah kurtcu harekete kısmen hizmet etmektedir dogrudan değil içinde Turk unsurlar barındırmaktadır bu yuzden sevilmez o kesim de nurcular..Saidin Kurtcu oldugu su goturmez bir gercektir.
 

Eski18-03-2006, 02:41   #40
metatron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - metatron

said i nursi cemaatinin hepsi tabii ki de kürt değil.. kürt olmak kötü bir şey de değil zaten.. ama said-i nursi nin diğer adı (yani o zamanlar kullanılan adı) da said-i kürdi, yani kürt sait..

ben şimdi biraz araştırma yaptım said-i nursi hakkında ve emin ol izlenimim öyle pek iyi olmadı.. kürtlerin federatif yapıya sahip olmasını savunuyormuş.. (en azından ben şimdi öyle yazılar okudum)

bu arada arkadaslar hemen belirteyim.. ince çizgideki bir konu bu, polemik açısından.. lütfen mesajlarınızda seviyeyi korumaya çalışın.. tekrar uyarayım da konuyu doğru düzgün tartışalım, bir şeyler öğrenelim hep beraber... ben öğrendiklerimi yazdım.. tabii yine araştırıyorum...konuyu kilitlemek zorunda kalmayayım amacımız bir şeyler öğrenmek olsun...

Düzenleyen metatron : 18-03-2006 02:47.
 

Eski18-03-2006, 02:47   #41
eseskartal
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - eseskartal

tartışma kürt - türk tartışmasına dönmeye başladı yanlız dikkatinizi çekerim.
 

Eski18-03-2006, 02:48   #42
KillLucifer
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - KillLucifer

kizmayin ama wardomkolik metatron arkadaslar edi ile budi gibisiniz masallah
 

Eski18-03-2006, 02:53   #43
metatron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi KillLucifer
kizmayin ama wardomkolik metatron arkadaslar edi ile budi gibisiniz masallah

pu hahahaa ben edi (yalnız budi değil büdü olacak)

şaka bi yana kill, ben komplo teorilerini seviyorum ya, bu yuzden her şeyin altında(doğru da olsa yanlış da olsa) bir şey arıyorum.. hoşuma gidiyor.. bu konuda da araştırma yaparken tabii ki benim bu huyum da etkili oluyor..
 

Eski18-03-2006, 02:56   #44
A_LEE
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - A_LEE

Eksik billgi ile yazmaya devam ediyorsunuz. Büyük Doğu fikrinin babası Necip Fazıl Kısakürek tir. Daha sonra kendisine Salih Mirzabeyoğlu ismini veren Kürk kökenli Salih İzzet Erdiş tarafından saptırılarak yeni bir hareket olarak başlatılmıştır. O zaman Büyük Türk Milliyetçisi Necip fazıl Kısakürek te Kürtçülük yapıyordu.
Kendi kafanızdaki düşüncelerin doğru olduğunu sanıyorsunuz. Bilgisizce polemik yaratmak, huzur kaçırmak için seçilmiş konular. Lütfen aklınıza her geleni yazmayın. Sonuçta burası Bilgisayar ağırlıklı bir forum. Belkide birçok arkadaş bu konulara yabancı yada araştırma yapmadan sizin gibi kulaktan dolma bilgilere sahip. Gidip onların sayfalarında bu fikirlerinizi savunsanıza. Bilginiz yetmeyecek çuvalladığınızı göreceksiniz. Burda bazı arkadaşların kafasını karıştırmaya, suyu bulandırmaya hakkınız olmadığını düşünüyorum. Vebal altına girersiniz.
 

Eski18-03-2006, 02:56   #45
KillLucifer
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - KillLucifer

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
pu hahahaa ben edi (yalnız budi değil büdü olacak)

şaka bi yana kill, ben komplo teorilerini seviyorum ya, bu yuzden her şeyin altında(doğru da olsa yanlış da olsa) bir şey arıyorum.. hoşuma gidiyor.. bu konuda da araştırma yaparken tabii ki benim bu huyum da etkili oluyor..
metatron arastirmak guzel bir sey eminim birgun faydasini goreceksin.
 

Eski18-03-2006, 02:57   #46
neron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - neron

deli sait diyenlerde vardır zat-ı muhtereme
fazla türkçe konuşmadan palavralarını daha az insanın anlamasını amaçlayan bir amcamızdır fazla sevmem söylediklerine de pek değer vermem şahsen...
 

Eski18-03-2006, 03:02   #47
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

Metatron bence yarın ilk işin bi Risale almak olsun daha kapsamlı bilgiye sahip olabilirsin
 

Eski18-03-2006, 03:06   #48
metatron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - metatron

yaa risale'lerin orjinallerine baktıydım da bişii anlamadım işin doorusu hep farsça sözcükler...
 

Eski18-03-2006, 03:08   #49
kaymaklı börek
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - kaymaklı börek

Demekki iyi bakmamışsın senin gibi araştırmacı ruhlu birinin anlamamasına şaşırdım doğrusu
 

Eski18-03-2006, 03:11   #50
metatron
 
Said-i Nursi ve Nurculuk - metatron

allah allah, ben farsçayı nerden bileyim yaf araştırmacılıkla ne ilgisi var.. ben filolog diilim ya
 

Kapalı Konu





Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 16:12.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)



pvp serverler, su kaçağı, ukash, kırmızı shop, kız oyunları, su kaçağı, http://www.antalya-club.com


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Wardom Internet Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Wardom hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için webmaster \@wardom.org adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) gün içerisinde Wardom yönetimi olarak tarafımızca gereken işlemler yapılacak ve avukatlarımız size dönüş yapacaktır.