Boşanma Davası ve Alacak Davası Nedir?

Boşanma Davası ve Alacak Davası Nedir?


Avukat Betül Teke boşanma ve Alacak davaları hakkında wardom kullanıcılarını bilgilendiriyor.

BOŞANMA DAVASI

Eşlerin evlilik birliğini devam ettirme iradelerinin son bulması ile Aile mahkemelerinde açılan davaya boşanma davası denir. Eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Bu davanın açılması için eşlerden birinin yerleşim yerinde veya son defa 6 aydır birlikte oturdukları yer Aile mahkemesinde dava açabilirler. Bu yerlerden başka yerde dava açılamaz. Açılırsa dava usulden reddedilir. Boşanma çok çeşitli sebeplerle dava edilebilir. Bunlardan en sık rastlanılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni oluşturur. Ancak zina, aldatma, eşe karşı kötü muamele, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme sebeplerine bağlı olarak da boşanma davası açılabilir. Yalnız bu sebeplerin çok iyi ispat edilmesi gerekir. Bunun için deliller toplanarak veya hangi delillerin toplanacağı mahkemeden talep edilerek dava açılır. Boşanma davasında; nafaka, maddi manevi tazminat, velayet konuları hakkında da talep edildiği takdirde inceleme yapılır. Boşanma davaları hakkında daha detaylı bir makale için :
https://betulteke.com/bosanma-davasi-nasil-acilir-polatli-bosanma-avukatinin-gorevleri/

ALACAK DAVASI

Bir tarafın alacaklı diğer tarafın da borçlu olduğu ve alacağın sebebinin sözleşme, haksız fiil, vekaletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşme olabileceği dava alacak davasıdır. Bu davalar diğer kanunlarda aksi belirtilmemişse asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Yetkili asliye hukuk mahkemesi davalının bulunduğu yer mahkemesidir. Bunun dışında borç ilişkisi sözleşmeden doğmuşsa sözleşmenin ifa edileceği yerde de açılabilir. Haksız fiilden doğan alacak davalarında ise haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yerinde de açılabilir. Alacak davası açılmadan önce borcun muaccel olması şartı vardır. Yani borcun ödenebilir hale gelmesi gerekir. Bunun yanında ödeme gününün geçmiş olması gereklidir. Borçlar Kanunu 117. maddesinde borçlu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşeceği belirtilmiştir. Bu nedenle alacaklı borçluya noter aracılığı ile ihtarname çekerse, alacağını isteyebilmesi için belirlenen zamanaşımı süresi kesilecektir. Ayrıca ödenmeyen borç için işlemiş faiz de dava tarihinden itibaren değil ihtar tarihinden itibaren istenilecektir. İhtar çekildikten sonra belirtilen süre içinde borç ödenmezse alacaklı alacağını dava yoluyla talep edebilir. Bunun için alacağın miktarı da belirtilerek bir dilekçe ile mahkemeye başvurmak gerekir. Alacak bazı nedenlerle belirlenemiyorsa o zaman belirsiz alacak davası açılır. Kişilerin bu konuda hak kaybına uğramaması için bir avukata vekalet vermeleri de mümkündür.

Alacak davaları hakkında daha çok bilgi almak için Avukat Betül Teke tarafından kaleme alınan bu makaleyi okuyabilirsiniz:
https://betulteke.com/alacak-davasi-nedir-ispat-yuku-kimdedir-yetkili-mahkemeler/

Not: Bu yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Her olay kendi içinde değerlendirildiğinden kendi davalarınız için avukatınızdan bilgi alınız.