GÖZE (HÜCRE) TERİMLERİ

Teğmen
Forum Ustası
molekül : özdecik
asit : ekşit
baz : acıt
prokaryot : ilkel çekirdekli
ökaryot : gerçek çekirdekli
bakteri :bozgan
alg : yosun
enzim : özgen
endoplazmik retikulum : iç kansıvısı ağı/topağı
mitokondri : üretgen
lizozom : sindirgen
ribozom : bireşgen
peroksizom : ayırgan
golgi cisimciği : salgı aygıtı
sil : kirpik-telsi
fagositoz : yutma
pinositoz : etme
filagella : kamçı
trombosit : kan pulcukları
hücre : yuvar, göze
kanal : ark
depo : yığ
mikroskop : irilteç
lipoproteinler : yağlı önbesi
lif : telçik - kılcık
nükleoplazma : çekirdek sıvısı
vucut : eğin
elips : söbü
krebs döngüsü : üretim döngüsü
parazit : asalak
portör : hastalık taşıyıcı-sayrıtaşır-sayrı tini
fibril : iplikçik
mikrotübül : iletgen borular-küçükborul-borulcuk
sentriol : çekilgen
hormon : içsalgı-salgı
filament : iplik-ip
mikrofilament : ipçik
tübül : borul
klorofil : yeşermik , yeşiliz
protistler/protistalar : yuvargiller
plazmoliz : büzünme/su salma
deplazmoliz : sualma/su yutma
kolloidal : tutkalsı
enerji : erke
 
Üst