hayatınızda en sevdiğiniz 3 roman veya kitabı paylaşırmısnız?

ersan.

En Geyik Üye
şule yüksel şenler : huzur sokağı


stephen king : kuşku mevsimi

melisa p : 100 fırça darbesi :D

ayrıca çikolatanın söylediği dar ağacında üç fidan, zülfü livanelinin mutluluk romanı, babam çatlı ve bay pipo
 
- Yönetici düzenlemesi: :

BorderLiNe

Banned
Babam Çatlı - Gökçen Çatlı
Kavgam - Adolf Hitler
Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck
 

ersan.

En Geyik Üye
allahtan 3 tane söleyin demiş :D


istediği üç taneyi bb kodla verdim diğerleri ezik duruyo onların yanında :D hem ben diğerlerinide başkasının yerine verdim hem fazla mal göz çıkarmaz hem ney yapıyosun iyimisin :D :D
 

misafir1009

Forum Ustası
Süper bir kitap mutlaka okuyun,soluksuz bitirdimİvo Andriç'in en ünlü eseridir. Pek çok kez basılan bu ro man 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştır.

Romanın başkişisi Drina köprüsüdür. Köprünün kaderiy le benzer kaderi olan insanların hayatı, gelenek ve görenek leri, inançları anlatılmaktadır. Eserde köprü vesilesiyle Os manlı İmparatorluğu'nun çöküş süreci ve Birinci Dünya Sa*vaşı da işlenmektedir.IVO ANDRIÇ

İvo Andriç, 1892 yılında Bosna'da dünyaya gelmiştir. İvo Andriç, babasının ölümünden sonra, annesi ile Drina ırmağı yakınındaki Vişegrad'a taşınmıştır. Çocukluğu burada geç miştir. Viyana, Zagreb, Krakov ve Graz üniversitelerinde öğ renim görmüştür. Felsefe, Slav tarihi ve edebiyatı okumuştur. Politika ile yakından ilgilenen İvo Andriç, Slav ulusunun kur tuluşunu sağlamaya çalışan devrimci gençlik örgütüne gir miştir. Bir yıl kadar hapiste yatmıştır. İkinci Dünya Savaşına kadar konsolosluk ve elçilik yapmıştır. Başlıca eserleri: Ali Cercelez'in Yolu, Travnik Kroniği, Matmazel, Hapishane Anı ları'dır.DRİNA KÖPRÜSÜ

İvo Andriç'in en ünlü eseridir. Pek çok kez basılan bu ro man 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştır.

Romanın başkişisi Drina köprüsüdür. Köprünün kaderiy le benzer kaderi olan insanların hayatı, gelenek ve görenek leri, inançları anlatılmaktadır. Eserde köprü vesilesiyle Os manlı İmparatorluğunun çöküş süreci ve Birinci Dünya Sa*vaşı da işlenmektedir.

Başlıca Kahramanlar

Abid Ağa: Osmanlı İmparatorluğunu yıkılışa sürükleyen beceriksiz idarecilerdendir, Zalim, bencil, makam hırsıyla do lu, sert, katı yürekli bir yöneticidir.Mimar Tosun: Sonradan Müslüman olmuş bir Rum'dur. Abid Ağa'nın yardımcısıdır.Arif Bey: Abid Ağa görevden alındıktan sonra Drina köprüsünü inşa etmekle görevli mimardır. Dürüst, ince, yu muşak, iyi niyetli bir kişidir.Yelisey ve Mile: Suçsuz yere başları kesilen iki efsane vi, saf köylüdür.Davut Ağa: Hanın yöneticisidir. Akıllı, azimli, inatçı, va tanı için delice çalışan biridir.

Molla İbrahim: Müslüman cemaatin lideridir. Rahip Nikola ile çok iyi geçinen, bilgili bir kişidir. Kekeme, merha metli, zengin biridir.Rahip Nikola: Ortodoks cemaatinin lideridir. Hoşgörü lüdür, Molla İbrahim'le dosttur.Davit Levi: Kasabanın hahambaşısıdır. Zengin, zayıf, güçsüz, biraz da korkak bir kişidir.Yoso: Rahip Nikola yaşlandıktan sonra yanına aldığı yardımcısıdır.Fato: İstemediği bir gençle evlenmek zorunda bırakıldığı için intihar eden güzel bir Boşnak kızıdır.Lotika: Kasabada bir restoran işleten, güzel, çalışkan, otoriter bir Yahudi kadınıdır.

Ali Hoca: Kasabanın eskiden zengin, önde gelen ailele rinden birine mensup olan Ali Hoca, dürüst, bilgili, mantıklı bir insandır.

ÖZET

Drina, sarp dağlar arasında akan bir ırmaktır. Drina'nın sağ tarafında Vişegrad kasabası bulunmaktadır. Sol kıyısında ise bir başka mahalle vardır. Kasaba ve mahalleyi birbirine bağlayan çok güzel bir köprü vardır: Drina köprüsü. Köprü, Bosna'yı Sırbistan'a, Osmanlı imparatorluğuna, hatta İstan bul'a bağlayan biricik bağdır. Köprünün sol tarafında yaşa yan Hristiyanlarla sağ tarafında yaşayan Müslümanlar iç içe yaşamaktadır.Köprü yapılmadan önceki devirlerde, köprünün hayalini ilk kez, buradan 1516'da İstanbul'a götürülen bir oğlan çocu ğu kurmuştur. Bu çocuk, Osmanlı'nın ünlü sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'dır. Drina yakınlarında bir köyde Hristiyan bir aileye mensup olan Sokullu Mehmet Paşa on yaşlarında devşirme olarak Osmanlı sarayına, götürülmüş, kısa sürede yükselmiş, Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesinde çok büyük katkıları olmuştur.Sokullu Mehmet Paşa, hâlinden çok memnun olmakla birlikte bazen asıl memleketini ve Drina'yı hatırlamakta, için de buruk bir acı hissetmektedir. Bu acıyı dindirmek için, Dri-na'ya çok mükemmel bir köprü inşa ettirmeye karar verir.Sokulu Mehmet Paşa'nın karar verdiği yılın ilkbaharında inşaat başlar. Kasabaya çok kalabalık bir kafile gelir. Köp rünün mimari Abid Ağa'dır. Geldiği ilk gün halkı, acımasız lığıyla korkutur. Sonbahara kadar inşaat devam eder, köprü nün birinci kısmı sona erer. Abid Ağa, baharda geri dönece ğini, döndüğünde köprüyle ilgili en ufak bir zarar olursa hal kın tamamını cezalandıracağını söyler.İlkbaharda yanında Dalmaçyalı taşçılarla yeniden gelir. İşçilerin çokluğu kasabayı huzursuz etmekte; fakat kasabalı korkudan ses çıkaramamaktadır. Abid Ağa, halktan pek çok kişiyi köprüde karşılıksız çalışmaya zorlamaktadır. Köylüler isyan etmeye başlar, köylülerden Radisav adında biri halkı ga leyana getirmektedir. Gece, geç saatlerde hıncından köprüye zarar verir. Radisav yakalanır. Radisav'm önce tüm vücudu na kızgın zincirler vurulur, halkın önünde kazığa geçirilir. Bu olay, Abid Ağa'nın katı yürekliliğini ve korkunçluğunu köylü ye daha iyi gösterir. Gece olunca işkenceden ölen adamı ya kınları gizli bir şekilde Drina'nın yakınlarında bir mezara gö merler. Aralık ayındaki sert kışla işkenceler ve inşaata tekrar ara verilir ve Abid Ağa kafilesiyle köyden ayrılır.İlkbaharda inşaat için gelen Abid Ağa değildir. Abid Ağa'nın köyde yaptığı eziyetler sadrazamın kulağına gitmiş, sadrazam Abid Ağa'yı sürgüne göndermiştir. Abid Ağa'nın yerine gelen Arif Bey, yine bir kafileyle gelir. Arif Bey, son hızla köprünün yapımı için uğraşırken herkese hakkını öde mektedir.Yıllar geçmekte, köprü ve yanında yapılan han çok ya vaş ilerlemektedir. Kasabadakiler yavaş yavaş köprüden ümitlerini kesmişlerdir. Bu arada kasabalının hemşehri olarak gördüğü Sadrazam Mehmet Paşa öldürülmüştür. Bir cuma maiyetiyle birlikte camiye giderken meczup bir derviş sadaka istemek için sadrazama elini uzatır. Sadrazam para verilmesi için emir verip arkasına döndüğünde derviş bir kasap bıçağı ile sadrazamı öldürür. Kasaba bu olayı duyduğunda çok üzülür. Drina üzerindeki muhteşem köprü ve han onun eseri olarak sonsuza dek yaşayacaktır.Köprü yapıldığından bu yana, bir yüzyıl geçmiştir. XVII. yüzyılın sonlarında kasabada değişiklikler olmaya başlar. Türk orduları Macaristan'dan çekilmektedir. Bosna'da sadece bu olay konuşulmaktadır. Askerlerin çekilmesiyle buralardaki vakıf malları imparatorluğun sınırlan dışında kalır. Han ve köprüdeki hizmetkârların parası ödenmemekte, bu binalar gittikçe bakımsızlaşmaktadır. Hanı, Davut Hoca idare etmek te, yardım için başvurduğu her yerden eli boş dönmektedir.Han, gittikçe bakımsızlaşmakta, ziyaretçileri her geçen gün azalmaktadır. Bu yüzyılda, Drina için önemli olaylardan biri de, kasabayı birkaç yıl gerisine sürükleyen sel felaketidir.Sırbistan'daki ayaklanmalar Bosna'yı da etkilemektedir. Asiler kasabadaki Müslüman ve Hristiyanları aynı derecede rahatsız etmektedir. Kasabaya dışardan gelenler bir karakol ve kulübe yaparlar. Sırp isyanı bastırılmasına rağmen bu toprak larda, devlet ciddi tedbirler almaktadır. Bu yüzden, masum misafirler olan Yelisey ve Mile, karakol tarafından halkın gözü önünde öldürülür. Böylelikle halk sindirilmiş olmaktadır. Dri na köprüsü, bu cesetlerin atıldığı bir yer olmuştur. Kasabalı artık bu köprünün yanından dahi geçmek istememektedir.XIX. yüzyılın ortalarıdır. Osmanlı, gitgide sınırlardan çe kilmekte, siyasi dengeler değişmektedir. Bu değişikliklerle bir likte kasabada veba ve kolera salgını olur. Bununla birlikte, halk bu etrafına kapalı kasabada sessiz, sakin yaşamaktadır. Bununla birlikte, kasabada bazı olağan dışı olaylar cereyan etmektedir. Olay, Velyi Lug'la Nezuka'nın hikâyesidir. Velyi Lug, kasabanın en önde gelen ailelerindendir. Avdaga Osmanagiç ise hatırı sayılır bir toptancıdır. Yeni evlenme çağına gelmiş bir kızı vardır. Kızı Fato, güzelliğiyle ün salmış bir genç kızdır. Kasabadaki bütün gençler, kızın kibarlığından bahset mektedir. Pek çok kişi evlenme teklif etmiş; fakat ret cevabı almıştır. Nezuka köyünde de Hamziç kardeşlerin evleri bulun maktadır. Avdaga Osmanagiç, kızını Hamziçlerden biri ile ev lendirmek isteyince Nezuka kendini Drina köprüsünden ata rak intihar eder.Kara Corc isyanından sonra Sırbistan'da isyan çıkmıştır. Sınır boylarında Sırp ve Müslüman evleri yanmaya başlar. Osmanlılarla Sırplar arasındaki savaş bir süre yatışsa da içten içe bu alanlar kaynamaktadır. Avusturya ordusunun Bos na'ya gireceğine dair söylentiler baş gösterir. Bosna'yı padi şahın hiç karşı koymadan bıraktığı söylentileri yayılmaya başlamıştır. Yalnız, Plevlie müftüsü Avusturyalılara direneceğini söyleyerek Drina'ya gelir, amacı yardımcılar toplamaktır. Mü tevelli Ali Hoca, bu isyana karşı çıkar. Kasabanın eskiden zen*gin, önde gelen ailelerinden birine mensup olan Ali Hoca, dü rüst, bilgili, mantıklı bir insandır. Silahlı bir direnişin ancak hal ka zarar vereceğine inanmaktadır. Ona Plevlie müftüsü, "ga vur, vatan haini" ithamlarında bulunur. Aralarındaki kavga gittikçe büyür. Halkı galeyana getiren müftü, Ali Hoca'nın ku lağından köprüye çivilenmesini sağlar. Ali Hoca hareket ettik çe canı yanmaktadır. Ancak Avusturya ordusunun kasabaya girmesiyle bir hasta bakıcı sayesinde kurtulur.Kasabaya Avusturya birlikleri hâkim olmuştur. Müslü man evlerinde umutsuzluk, Hristiyan evlerinde ise güvensiz lik vardır. Kasabadaki din temsilcileri İbrahim Molla, Müder ris Hüseyin Efendi, Rahip Nikola, Hahambaşı Davit Levi Avusturya albayını karşılamak üzere çağrılmıştır. Dördü de çok korkmaktadır. Onları neyin beklediğini bilmemektedirler. Hepsi hoşgörü içinde yaşayan bu farklı din temsilcileri aynı zamanda birbirleriyle dosttur. Albay, kasabada düzenin ko*runması gerektiğini, aksi takdirde cezalandırılacaklarını söy ler. Hepsi derin düşüncelere dalmış şekilde evlerine dönerler.Birkaç gün sonra hayat eski seyrini alır. Fakat işgal altın da yeni bir çağ başlamıştır. Kasabanın her yerinde askerden daha bol bir şey yoktur. Kasabanın görünüşü her geçen gün değişmektedir. Kuruş ve para ile hesaplar görülmeye baş lanmıştır. Ağaçlar kesilmekte, yollar onarılmakta, yeni yollar yapılmakta, belediyeye ait binalar inşa edilmekte, mağazalar açılmaktadır. Taş Han ise yıktırılmıştır. Yerine bir kışla yapıl mıştır. Kasabada tek değişmeyen ve ayakta kalan şey "Drina Köprüsü" dür.Kasaba gece gündüz aydınlık, modern bir şehir görünü mü almıştır. On iki yıl önce kasabaya gelen Milan, kasabada ki eğlencelerden faydalanan kişilerin en önde gelenidir. Milan, kumar oynayarak bir gecede tüm servetini kaybetmiştir. Buna dayanamayan Milan intihar eder. Cenazesinin Hıristi yan mezarlığına gömülüp gömülmeyeceği sorun olur. Rahip Nikoîa'nm hoşgörüsü Hristiyan mezarlığına gömülmesini sağlar.Zorunlu askerlik uygulaması kasabadaki gençleri etkile miş, işgal yıllarında işaretlenen evlerdeki gençler zorla askere alınmıştır. Önce dehşetle karşılanan bu olay zamanla kasaba da olağan bir hadiseye dönmüştür.19.yüzyılın sonlarında kasabada bir sükûnet baş göster miştir. Kasabada çeşitli imkânlar serilmiştir. Kasabadaki Sırp lar ve Yahudiler giyimleri ve davranışları ile yabancılara ben zemeye çalışmaktadır. Kasabaya yerleşen memurlar hayatı etkilemektedir. Halk farkında olmadan fazlaca vergi ödemek tedir. Müteahhitler, mühendisler, işçiler gelmektedir.Kasaba da para artmakta; fakat alım gücü azalmaktadır. Bir de kasa baya otel açılmıştır. Oteli açan Debore ve Mina'dır. Lotika, oteldeki eğlenceleri yürütmektedir. Zengin ve hovarda genç ler, bu otelin müdavimleri olmuştur. Lotika, oldukça popüler bir kişidir. Otelde patırtı çıkaran müşterilere gereken ceza ve rilmektedir. Bu arada Tekgöz isimli saf bir adam, kasabanın en güzel kızı Paşa'ya âşık olur. Paşa, zengin bir adamla evle nince dünya başına yıkılır. Drina'nın buz tutmuş yüzeyinde yürür fakat ölmez.İşgal altında yirmi yıl geçmiştir. Avusturya-Macaristan Krallığında bazı olaylar yaşanmaktadır. Kraliçe Elizabeth bir İtalyan tarafından öldürülür. Bundan kasabada tek etkilenen kişi İtalyan Pietro Usta'dır. Kasabadaki halk bu suçsuz adama sırf İtalyan olduğu için katil damgası vurur. Kasabadaki de mir yolu yapımı bitmiştir. Ali Hoca, bu demir yolundan dola yı aşırı kaygı duymaktadır.1908 yılıdır. Fiyatlar yükselmiş, kâğıt para, hisse senetle ri iniş çıkışlara başlamıştır. Sırbistan'da taht değişikliği baş göstermiştir. Kasabada askeri otorite etkisini gittikçe artırmaya başlar. Demir yolunun yapılması kasabaya daha çok askerin gelmesine neden olmaktadır. Dünyadaki savaşlar bu kasaba*da da etkisini hissettirmektedir. Osmanlı imparatorluğunun parçalanması Müslüman halkı derinden üzmektedir. Sırplar ise çok rahattır. Kasabanın gençleri, Viyana, Prag, Zagrep gi bi üniversitelerde öğrenim görmeye başlamıştır. Kasabaya döndüklerinde direniş için toplanmaktadırlar. Kasabadaki otel de artık iyi işlememektedir.1914'te, Drina köprüsü üzerindeki hikâyenin son yılı ge lir. Arkası kesilmeyen bombardıman yüzünden köprüden ar tık hiç kimse geçmemektedir. Köprünün etrafındaki mahalle ler de bombardıman yüzünden boşalmıştır. Fakat Ali Hoca, bütün uyarılara rağmen dükkânını terk etmez. Evine döner ken Ali Hoca "Allah'ın Drina'yı terk ettiğini" düşünürken yol da can verir.
 

regedit__1

Forum Kalfası
Kumral ada mavi tuna
Ölümü ölemeyen aşkı anlayamaz
tarih şuuruna doğru setleri

Çok severek okuduğum kitaplardı

Ek olarakda cin ali kitapları :D
 

Betr!

Forum Kalfası
3'ten fazla olacak ama :D

Melissa P. Yatmadan Önce 100 Fırça Darbesi
Adam Fawer OLASILIKSIZLI ve Empati
Luke Rhinehart Zar Adam
Dan Brown Dijital Kale
Son olarakta Melekler ve şeytanlar
 

∞WoLfaL1x∞

Forum Ustası
Yaşar Kemal-İnce Memed
RICHARD BACH-Martı
Zülfü Livaneli-Leyla'nın Evi
 

V€nüS

Forum Ustası
Elif Şafak- Aşk, Adam Fawer- oLasıLıksız, Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş, AsLa Vazgeçme daha çok var ama bunlar hoştu:)
 

WaRDoktor

Elit Üye
1. Kesinlikle Sefiller
2. Dan Brown - Melekler ve Şeytanlar
3. Suç ve Ceza