Osmanlı Tarihi Kronoloji Sıralaması

nesta_34
Super Moderator
Site Yetkilisi* 1299 - Klasik bagımsızlık tarihi.

* 1300 - Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.

* 1300 - Yenişehir'in başşehir yapılması.

* 1300 - Koyunhisar zaferi.

* 1302 - Köprühisar fethi.

* 1303 - İznik kuşatması.

* 1303 - Marmaracık Kalesi'nin fethi.

* 1306 - Dinboz Zaferi sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.

* 1306 - İlk askeri antlaşma.

* 1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.

* 1308 - İmralı Adası'nın fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.

* 1308 - Koçhisar fethi.

* 1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

* 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi

* 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı

* 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı

* 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

* 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı

* 1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı

* 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

* 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

* 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

* 1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı

* 1359 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

* 1361 - İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri

* 1362 - Kadıaskerliğin teşkili

* 1363 - Pençik Kanununun çıkışı

* 1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı

* 1371 - Çirmen Savaşı

* 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

* 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

* 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı

* 1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü

* 1389 - I. Kosova Savaşı

* 1389 - I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi

* 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

* 1390 - Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

* 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası

* 1391 - İstanbul'un kuşatılması

* 1396 - Niğbolu Savaşı

* 1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

* 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü

* 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı

• 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

• 1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti

• 1402 -1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar

• 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı

• 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı

• 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

• 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı

• 1416 - Macaristan Sefer
iII. Murat• 1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı

• 1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı

• 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

• 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi

• 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

• 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

• 1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

• 1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

• 1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı

• 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

• 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

• 1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı

• 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı

• 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi
 
nesta_34
Super Moderator
Site Yetkilisi
II. Mehmed• 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

• 1448 - II. Kosova Savaşı

• 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi

• 1453 - İstanbul'un fethi

• 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

• 1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı

• 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı

• 1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı

• 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

• 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

• 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi

• 1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı

• 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

• 1473 - Otlukbeli Savaşı

• 1475 -Kırım'ın Fatih Sultan Mehmet döneminde,Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı tabiiyetine girişi

• 1476 - Boğdan seferi

• 1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

II. Beyazid
• 1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

• 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

• 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

• 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

• 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

• 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

• 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

• 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

• 1484 - Boğdan Seferi

• 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi

• 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

• 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu

• 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

• 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

• 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı

• 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı

• 1492 - Macar Seferi

• 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

• 1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu

• 1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü

• 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

• 1498 - Lehistan Seferleri

• 1499 - Venedik Harbi

• 1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

• 1502 - Venedikle sulh

• 1508 - Çaul seferi

• 1509 - Diu seferi

• 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

• 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi

• 1514 - Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş

• 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı

• 1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş

• 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması

• 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

• 1519 - Celali isyanları

• 1519 - Cezayir'in iltihakı

• 1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi

• 1521 - Belgrad'ın fethi

• 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlamasıI. Süleyman• 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

• 1522 - Rodos'un fethi

• 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiiyeti

• 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da

• 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

• 1526 - Mohaç Savaşı

• 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

• 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

• 1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması

• 1532 - Alman Seferi, Kanuni'nin Graz'ı fethi

• 1533 - Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması

• 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

• 1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

• 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

• 1535 - Tunus'un kaybedilişi

• 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

• 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

• 1537 - Körsof-Avlonya seferi

• 1538 - Preveze Zaferi

• 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

• 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

• 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

• 1543 - Estergon'un fethi

• 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü

• 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

• 1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı

• 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

• 1551 - Trablusgarb'ın fethi

• 1553 - Piri Reis'in ölümü

• 1553 - Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması

• 1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi

• 1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi

• 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması

• 1555 - Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması

• 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

• 1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

• 1560 - Cerbe'nin alınışı

• 1562 - Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi

• 1565 - Başarısız Malta kuşatması

• 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
 
nesta_34
Super Moderator
Site Yetkilisi
II. Selim• 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi

• 1567 - Yemen isyanı

• 1569 - Astarhan seferi

• 1568 - Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi

• 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

• 1571 - Kırım Hanı 1.Devlet Giray'ın Moskova'yı fethi

• 1571 - İnebahtı hezimeti, Kıbrıs'ın fethi.

• 1573 - Lehistan'ın himaye altına alınışı

• 1574 - Tunus'un fethi

• 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi

• 1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

• 1576 - Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmesi

• 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

• 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

• 1578 - Vadi'üs-seyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınması

• 1579 - Hazar Denizi'nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu

• 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

• 1580 - İstanbul Rasathanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)

• 1581 - Maskat'ın fethi

• 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)

• 1583 - Meşale Savaşı

• 1585 - Tebriz'in alınışı

• 1585 - 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması

• 1586 - İlk Sikke tashihi

• 1588 - Gence seferi

• 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması

• 1589 - İkinci sikke tashihi

• 1589 - 2. Mombasa seferi

• 1590 - Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması

• 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması

• 1592 - Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı

• 1593 - Osmanlı-Avusturya savaşı'nın başlaması

• 1595 - Estergon'un düşüşü

• 1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi

• 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı

• 1600 - Sikke tashihi

• 1601 - Kanije Savaşı

• 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

• 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

• 1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi

• 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması

• 1615 - Revan Seferi

• 1617 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması

• 1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi

• 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

• 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi

• 1618 - Sikke tashihi

• 1618 - İran ile Serav Antlaşması

• 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

• 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
IV.Murad• 1622 - İran ile savaşın yeniden başlaması

• 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı

• 1624 - Sikke tashihi

• 1629 - Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

• 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

• 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

• 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

• 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması

• 1640 - IV. Murad'ın ölümü, I. İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

• 1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

• 1648 - I. İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in tahta çıkışı

IV. Mehmed
• 1648 - Kandiye kuşatması

• 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

• 1656 - Çınar Vak'ası

• 1656 - Köprülüler devrinin başlaması

• 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü

• 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı

• 1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi

• 1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması

• 1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

• 1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

• 1672 - Bucaş Antlaşması

• 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

• 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

• 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi

• 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması

• 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü

• 1683 - II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları

• 1685 - Uyvar'ın elden çıkışıII. Süleyman​
• 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

• 1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686)

• 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı

• 1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü

• 1687 - İkinci Mohaç Savaşı

• 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

• 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı

• 1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü

• 1690 - Belgrad'ın geri alınışı

• 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

• 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı

• 1691 - Salankamen Savaşı

• 1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı

• 1697 - Zenta Savaşı

• 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını

• 1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması(26 Ocak)

• 1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

• 1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

• 1703 - Edirne Vak'ası

• 1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı

• 1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

• 1711 - Prut Savaşı ve Barışı

• 1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi

• 1718 - Pasarofça Antlaşması

• 1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

• 1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

• 1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

• 1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

• 1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

• 1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı

• 1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

• 1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

• 1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

• 1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı

• 1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

• 1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

• 1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

• 1739 - Belgrad Antlaşması

• 1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

• 1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

• 1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)

• 1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

• 1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı

• 1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı

• 1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

• 1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
III. Mustafa• 1771 - Kırım'ın işgali

• 1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

• 1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

• 1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

• 1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması

• 1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)

• 1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması

• 1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

• 1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

• 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)

• 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

• 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)

• 1788 - Yılan Adası Deniz Savaşı

• 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)

• 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

• 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)

• 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
 
nesta_34
Super Moderator
Site Yetkilisi
III. Selim• 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması

• 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)

• 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)

• 1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)

• 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

• 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)

• 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)

• 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

• 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

• 1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)

• 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

• 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

• 1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması

• 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması

• 1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

• 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

• 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

• 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

• 1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

• 1797 - Pazvandoğlu isyanı

• 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)

• 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)

• 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)

• 1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)

• 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)

• 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)

• 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)

• 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

• 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması

• 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)

• 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi

• 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)

• 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

• 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)

• 1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)

• 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması

• 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

• 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)

• 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

• 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı

• 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

• 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)

• 1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)

• 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

• 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)

• 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)

• 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)

• 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)

• 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)

• 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)

• 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)

• 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)

• 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)

• 1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

• 1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

• 1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

• 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu

• 1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)

• 1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerkliğinin temini

• 1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

• 1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat - Mart)

• 1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

• 1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

• 1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

• 1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

• 1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

• 1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)

• 1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)

• 1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

• 1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

• 1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

• 1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)

• 1827 - Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi (Temmuz)

• 1827 - Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)

• 1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)

• 1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

• 1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması

• 1829 - Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)

• 1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

• 1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

• 1830 - Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

• 1830-1831 - Nüfus sayımları

• 1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)

• 1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

• 1831 - Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

• 1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

• 1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)

• 1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

• 1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

• 1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

• 1832 - İngiliz postalarının kuruluşu

• 1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)

• 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)

• 1833 - Feshanenin kuruluşu

• 1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)

• 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)

• 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)

• 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)

• 1833 - Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)

• 1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

• 1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

• 1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

• 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)

• 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)

• 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)

• 1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

• 1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

• 1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

• 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)

• 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)

• 1839 - Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması

• 1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

• 1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

• 1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

• 1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)

• 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)

• 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)

• 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

• 1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

• 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

• 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

• 1840 - Posta Nezareti'nin kurulması

• 1840 - Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)

• 1841 - Lübnan olayları

• 1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

• 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)

• 1841 - Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)

• 1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

• 1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması

• 1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

• 1844 - Tashih-i sikke (1 Şubat)

• 1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

• 1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

• 1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

• 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)

• 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)

• 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)

• 1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

• 1846 - Rus Ticaret Muahedesi

• 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)

• 1846 - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

• 1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

• 1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

• 1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

• 1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

• 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)

• 1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

• 1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

• 1848 İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

• 16 Mart 1848 İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

• 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

• 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

• 1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

• 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

• 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

• 1850 Muallim Naci'nin doğumu

• 12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

• 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

• 1851 Londra Sergisi

• 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

• 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması

• 1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

• 1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

• 1853 İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

• 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

• 1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

 
nesta_34
Super Moderator
Site Yetkilisi
• 1854 İhtisab teşkilatının lağvı

• 12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

• 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

• 1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

• 1855 Paris Sergisi

• 16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

• 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

• 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

• 1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

• 1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması

• 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

• 1856 Islahat Fermanı

• 1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

• 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

• 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

• 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı

• 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması

• 30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması

• 30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

• 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

• 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

• 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

• 1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

• 1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı

• 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

• 6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

• 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

• 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

• 1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

• 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

• 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

• 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

• 1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

• 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

• 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

• 1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

• 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları

• 1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

• 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

• 1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

• 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

• 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

• 1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

• 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

• 9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

• 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

• 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

• 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

• 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

• 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

• 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

• 1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması

• 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

• 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

• 1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

• 1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

• 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

• 1863 Menafi Sandığı'nın kurulması

• 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

• 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

• 13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

• 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

• 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

• 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

• 1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

• 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

• 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

• 1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi

• 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

• 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması

• 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

• 1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

• Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

• 1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

• 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

• 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

• 1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

• 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

• 1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

• 1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

• 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

• 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

• 1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

• 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

• 1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

• 1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

• 1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası

• 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

• 8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

• 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

• 1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

• 1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması

• 1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

• 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

• 1868 Yunan postasının kapatılması

• 1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

• 1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

• 1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması

• 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

• 8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

• 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
• 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması

• 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

• 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

• 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi

• 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması

• 1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

• 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

• 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
• Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

• 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

• 1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

• 1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

• 1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

• 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü

• 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)

• 20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

• 26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması

• 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

• Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

• 1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

• 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması

• 1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

• 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

• 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

• 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

• 13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü

• 1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

• 1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

• 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

• 1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

• Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

• 1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

• 1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

• 1874 Kara gümrüklerinin lağvı

• 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

• 1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

• 1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması

• 1875 Bosna-Hersek isyanları

• 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

• 1876 Bulgar isyanları

• 1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

• 1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

• 1876 Meşrutiyet'in ilanı

• 1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

• 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

• 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

• 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

• 23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu

• 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

• 1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

• 1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

• 1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

• 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

• 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

• 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

• 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

• 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

• 1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

• 1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

• 1878 Ermeni meselesinin zuhuru

• 1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi

• 1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

• 1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

• 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması

• 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması

• Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

• 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

• 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

• 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

• 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

• 1880 Vergi reformu

• 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

• 1880 İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

• 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

• 13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

• 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü

• Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
• 20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin il
k mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

1881 Mustafa Kemal'in Doğumu

• 1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

• 1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri

• 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

• 1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

• 1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

• 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

• 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

• 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

• 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

• 2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu

• 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

• 1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

• 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

• 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

• 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

• 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

• 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

• 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

• 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

• 1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

• 5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı

• 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

• 1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

• 2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü

• 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

• 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

• 27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu

• 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

• 1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

• 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

• 1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

• 1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

• 3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

• 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

• 1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

• 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

• 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

• 1894 Sasun'da Ermeni olayları

• 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

• 1895 İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

• 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

• 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

• 1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

• 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

• 1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

• 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

• 1896 Girit isyanının alevlenmesi

• 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

• 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

• 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

• 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

• 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

• 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

• 1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi

• 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

• 1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)

• 1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması

• 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

• 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı

• 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması

• 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)

• 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)

• 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)

• 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)

• 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
II. Abdülhamit• 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

• 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

• 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)

• 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi

• 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

• 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)

• 1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)

• 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)

• 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)

• 1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

• 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

• 1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu

• 1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

• 1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)

• 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)

• 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed

Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
 
nesta_34
Super Moderator
Site Yetkilisi
V. Mehmed


• 1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)

• 1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları

• 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

• 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

• 1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

• 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri

• 1911 -1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı

• 1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı

• 1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

• 1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)

• 1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)

• 1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)

• 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)

• 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)

• 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)

• 1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)

• 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)

• 1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
• 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)

• 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)

• 1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)

• 1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)

• 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)

• 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)

• 1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

• 1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi

• 1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması

• 1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)

• 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)

• 1914 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)

• 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)

• 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)

• 1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)

• 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)

• 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)

• 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)

• 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)

• 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)

• 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)

• 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)

• 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)

• 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)

• 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)

• 1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

• 1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

• 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi

• 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)

• 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs

• 1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı

• 1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

• 1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması

• 1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü

• 1917 - Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu

• 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

• 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)

• 1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)

• 1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)

• 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet Vahidettin'in tahta çıkması

• 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)

• 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)

• 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)

• 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)

• 1918 - Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)

• 1918 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)

• 1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi

• 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)

• 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)

• 1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)

• 1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)

• 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)

• 1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)

• 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)

• 1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması

• 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması

• 1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)

• 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)

• 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)

• 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)

• 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)

• 1921 - II. İnönü Savaşı (31 Mart)

• 1921 - Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)

• 1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)

• 1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)

• 1922 - İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)

• 1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)

• 1922 - Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
 
Üst